Pārlekt uz galveno saturu

Projekti

http://www.esfondi.lv/upload/00-logo/logo_2014_2020/LV_ID_EU_logo_ansamblis/LV/RGB/LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB.png

Satiksmes ministrija uzsākusi projektaStarptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas attīstība (SKLOIS 2)” ieviešanu.

 

Projekta pamats: Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1.  specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1.  pasākums „Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība”

 

Projekta realizētājs: Satiksmes ministrija (SM).

Projekta partneri:. VAS “Latvijas jūras administrācija” (JA), Aizsardzības ministrija (AM).

Projekta virsmērķis ir sakārtot un pilnveidot uzņēmējdarbības vidi un palielināt Latvijas tranzīta un kravu loģistikas sektorā strādājošo konkurētspēju. Attīstot Starptautisko kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmu (SKLOIS) tiks nodrošināta turpmāka “vienas pieturas aģentūras” attīstība starptautisko jūras kravu loģistikas jomā, kā arī uzsākta vairāku jaunu procesu elektronizācija kuģošanas drošības un ostu kontroles jomā..

 

Projekta mērķi:

 

M1. Eiropas Savienības saistošo normatīvo prasību izpildes nodrošināšana.

 

M2. Publisko kontroles institūciju darba produktivitātes un savstarpējās sadarbības starptautisko jūras kravu pārvadājumu kontroles procesā efektivitātes paaugstināšana.

 

M3. Administratīvā sloga samazināšana komersantiem kravu loģistikas un transporta jomā:

Galvenās darbības projekta mērķu sasniegšanai:

Kā galvenā projekta darbība plānota “SKLOIS pilnveidošana”.

Darbības ietvaros tiks apvienota SKLOIS un nacionālās Safe Sea Net (SSN) sistēmas funkcionalitāte vienā informācijas sistēmā SKLOIS/SSN un veikti tās papildinājumi un pilnveidojumi, kuru rezultātā tiks attīstīti 15 publiskās pārvaldes procesi, izstrādāti 3 e-pakalpojumi un nodrošināta 5 atvērto datu kopu pieejamība publiskai izmantošanai.

Projekta ietvaros tiks realizētas šādas darbības:

 1. SKLOIS un SSN sistēmas integrācija vienotā informācijas sistēmā.

Projekts paredz, ka fiziski un loģiski tiks apvienotas esošā SKLOIS un SSN sistēma vienotā valsts informācijas sistēmā, nodrošinot abu sistēmu funkciju izpildi, kā arī optimizējot nefunkcionālo prasību realizāciju apvienotajā SKLOIS/SSN sistēmā.

 1. SKLOIS/SSN programmatūras pilnveidošana.

Projekts paredz liela apjoma papildinājumu un lietojamības uzlabojumu izstrādi SKLOIS un SSN  sistēmā līdz šim realizētajos procesos, atbilstoši izmaiņām normatīvajos aktos un apkopotajām lietotāju vajadzībām.

 1. Esošo SKLOIS/SSN pakalpju pilnveidojumi un jaunu pakalpju izstrāde.

Projekts paredz starpsistēmu saskarņu funkcionalitātes paplašināšanu, kā arī jaunu saskarņu izstrādi, lai nodrošinātu datu apmaiņu starp publiskās pārvaldes informācijas sistēmām ieviešot “vienas pieturas aģentūras” principu kuģošanas un kravu loģistikas jomā. Vienlaicīgi ir paredzēta atvērto datu pieejamība un publicēšana publiskai izmantošanai citās informācijas sistēmās.

 1. Darbības procesu elektronizācija SKLOIS/SSN.

Paredzēts izstrādāt un iekļaut SKLOIS/SSN sistēmā jaunu biznesa procesa atbalstu, jo to izpilde ir balstīta uz sistēmā jau apkopoto datu pamata. Jaunie procesi atbalsta  VAS “Latvijas jūras administrācija” un ostu pārvaldes uzdevumus kuģošanas drošības un ostu valsts kontroles jomās.

 1. E-pakalpojumu izveide.

Komersantu un publiskās pārvaldes administratīvā sloga atvieglošanai paredzēts izstrādāt e-pakalpojumus “Kuģu inspekcijas rezultāti”, “Kuģa tehniskās apskates pieteikšana” un “Informācija par kuģa tehnisko apskati un sertifikātiem”, kas novērsīs vairākkārtīgu vienādu dokumentu iesniegšanu dažādās iestādēs un paaugstinās to pieejamību kontroles nodrošināšanai.

 1. Loģistikas nozares (t.sk.jūras pārvadājumu) datu uzkrāšana un publicēšana.

Projekts paredz izveidot loģistikas nozares datu, kas saistīti ar starptautisko kravu pārvadājumiem ar jūras transportu, saglabāšanu un pieejamību, vienlaicīgi nodrošinot to atkalizmantošanu.

 1. Mobilās aplikācijas izstrāde ostu formalitāšu kārtošanai mazajiem kuģiem un laivām.

Ievērojot mazo kuģu un laivu ziņošanas specifiku (mazs datu apjoms, īss laika sprīdis ziņošanai, mobilitāte), projekts paredz izstrādāt mobilo aplikāciju, lai nodrošinātu ziņošanas formalitāšu kārtošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 1. Lietotāju vajadzību analīze.
 2. Informācijas sistēmas pilnveidojumu ieviešanas dokumentācijas izstrāde.
 3. Informācijas sistēmas pilnveidojumu ieviešana.

Citas projektā plānotās darbības:

 • Projekta vadība un projekta īstenošanas nodrošināšana,
 • SKLOIS pilnveidošanas sagatavošana, tajā skaitā projekta apraksta sagatavošana iekļaušanai informācijas un komunikācijas tehnoloģiju mērķarhitektūrā un tehniskās specifikācijas izstrāde SKLOIS programmatūras pilnveidošanai,
 • Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas aparatūras un iekārtu iegāde (SKLOIS/SSN darbības nodrošināšanai JA telpās),
 • SKLOIS/SSN pilnveidojumu izstrādes kvalitātes kontrole, tajā skaitā informācijas izstrādes un ieviešanas kvalitātes kontrole, informācijas sistēmas testēšana un izstrādātās programmatūras drošības un veiktspējas audits,
 • Publicitātes nodrošināšana  atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības fondu publicitāti, saziņu un vizuālās identitātes prasībām.

Projekta rezultāta rādītāji:

 1. Nodrošināta Direktīvas 2010/65/ES izpilde pilnā apmērā (ņemot vērā plānotās izmaiņas).
 2. Nodrošināta Eiropas Savienības muitas kodeksa izmaiņu prasību izpilde.
 3. Nodrošināta Šengenas robežu kodeksa grozījumu izpilde .
 4. Paaugstināts ar jūras drošību saistīto elektronisko dokumentu aprites īpatsvars,  2023.g. sasniedzot 50% no kopapjoma.
 5. Paaugstināts ar ostas formalitātēm saistīto elektronisko dokumentu aprites īpatsvars, 2023.g. sasniedzot 70% no kopapjoma.
 6. Uzlaboti 15 elektronizēto kontroles procesi.
 7. Samazināts ostas formalitāšu kārtošanai patērētais laiks, 2023.g. sasniedzot 20% samazinājumu kopumā.

Projekta kopējās izmaksas: 2 miljoni EUR (t.sk. ERAF finansējums 1,7 miljoni EUR, Valsts budžeta finansējums – 300 000 EUR).

Projekta īstenošanas laiks : 2017. gada 4.ceturksnis – 2020. gada 3.ceturksnis. 36 mēneši.

 

Saistība ar iepriekšējā plānošanas perioda projektiem, projekta lietderība un ieguldījums SAM rezultāta rādītājos:

Iepriekšējā plānošanas periodā (2007. -2013.) Satiksmes ministrija atbilstoši izvirzītajām prioritātēm un Eiropas Reģionālā attīstības fonda darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" ietvaros ir realizējusi projektu “Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas izstrāde, integrācija un e-pakalpojumu izstrāde”. Pamatojoties uz izvēlēto un Ministru kabinetā apstiprināto sistēmas izstrādes pieeju, SKLOIS ir realizēta kā sistēmu integrators ar paplašinātu funkcionalitāti, kas nodrošina būtiskākās informācijas elektronisku apriti starp pārvadājumu procesā iesaistītajiem dalībniekiem. Esošais risinājums nodrošina būtisku progresu starptautisko pārvadājumu procesā iesaistītās informācijas un dokumentācijas aprites elektronizācijā, taču, mainoties ES un nacionālajiem normatīvajiem aktiem transporta un loģistikas jomā un attīstoties pārvadājumu loģistikas biznesa procesiem, ir nepieciešams pilnveidot/ papildināt jau ieviestos risinājumus, kā arī SKLOIS izstrādāt jaunas funkcionalitātes.

Šī projekta ietvaros tiks īstenotas darbības, kuru izpildes rezultātā tiks sniegts ieguldījums SAM rezultātu rādītāju sasniegšanā. Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas attīstības projekts ir vērsts uz starptautiskās kuģniecības, kuģniecības drošības un loģistikas nozares procesu efektivitātes uzlabošanu, sniedzot iespēju efektīvāk veikt ikdienas pienākumus loģistikas nozares komersantu, valsts akciju sabiedrības “Latvijas Jūras administrācijas” (JA) un citu iestāžu darbiniekiem. Realizējot projektu, palielināsies komersantu īpatsvars, kuri varēs kārtot kuģošanas un loģistikas formalitātes, t.sk. ostas formalitātes elektroniski, visu nepieciešamo informāciju iesniedzot vienu reizi SKLOIS sistēmā. Projekta ietvaros tiks pilnveidots valsts kontroles dienestu sadarbības process, kā rezultātā mazināsies administratīvais slogs gan komersantiem, gan kontroles dienestu darbiniekiem.

Projekta aktivitātes sniegs šādu ieguldījumu SAM rezultātos:

 • tiks pilnveidoti 15 darbības procesi.

Papildus tiks sasniegti šādi rādītāji:

 • tiks izveidoti 3 e- pakalpojumi;
 • tiks publicētas 5 atvērto datu kopas.

Projekta ekonomiskā neto pašreizējā vērtība ir 3 461 790, ekonomiskā ienesīguma norma ir 38,69%, un ieguvumu, izmaksu attiecība ir 2,51.