Pārlekt uz galveno saturu

Cenrādis kuģiem

Pakalpojuma ņēmējs papildus zemāk noteiktajiem tarifiem atlīdzina arī uzturēšanās un transporta izdevumus, kas rodas saistībā ar VSIA “Latvijas Jūras administrācija” publisko maksas pakalpojumu sniegšanu un kas aprēķināti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
*Pakalpojumiem pievienotās vērtības nodoklis ir piemērojams atbilstoši pakalpojuma sniegšanas dienā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

 

Nr. Pakalpojums Cena bez PVN* (EUR)
1.

Kuģa aprēķinu, projektu, citu dokumentu izstrāde, izskatīšana un izdošana

1.1. Kuģa tilpības aprēķins1 un kuģa tilpības apliecības izdošana
1.1.1. Kuģiem ar garumu līdz 24 metri 260.00
1.1.2. Kuģiem ar garumu no 24-30 metri 370.00
1.1.3. Kuģiem ar garumu no 30-45 metri 500.00
1.1.4. Kuģiem ar garumu virs 45 metri 800.00
1.2. Kuģa kravas markas aprēķins un kravas markas apliecības izdošana
1.2.1. Kuģiem ar garumu no 12–15 metri 240.00
1.2.2. Kuģiem ar garumu no 15–24 metri 300.00
1.2.3. Kuģiem ar garumu no 24–45 metri 450.00
1.2.4. Kuģiem ar garumu virs 45 metri 650.00
2. Kuģa drošības pārbaude (apkalpes sertifikātu, trauksmes sarakstu un instrukciju, kuģa rokasgrāmatu un avārijas plānu, ugunsdzēsības sistēmas un drošības sistēmas pārbaudes)
2.1. kuģiem ar BT līdz 100 60,00
2.2. kuģiem ar BT 100 - 500 100,00
2.3. kuģiem ar BT 500 - 2000 155,00
2.4. kuģiem ar BT 2000 un lielāku 195,00
3. Ekspluatācijā esoša Latvijas kuģa ikgadējā uzraudzība, kuri atrodas pilnvaroto klasifikācijas sabiedrību tehniskajā uzraudzībā
3.1.  pasažieru kuģiem  
3.1.1. kuģiem ar bruto tilpību (turpmāk – BT) līdz 100 140,00
3.1.2. kuģiem ar BT 100–200 200,00
3.1.3. kuģiem ar BT 200–500 265,00
3.1.4. kuģiem ar BT 500–2000 530,00
3.1.5. kuģiem ar BT 2000–10000 730,00
3.1.6. kuģiem ar BT 10000 un vairāk 1000,00
3.2 tankkuģiem  
3.2.1. kuģiem ar BT līdz 100 120,00

3.2.2.

kuģiem ar BT 100–200 180,00
3.2.3. kuģiem ar BT 200–500 230,00
3.2.4. kuģiem ar BT 500–2000 460,00
3.2.5. kuģiem ar BT 2000–10000 640,00
3.2.6. kuģiem ar BT 10000 un vairāk 810,00
3.3. naftu saturošo ūdeņu uzkrājējiem un savācējiem  
3.3.1. kuģiem ar BT līdz 100 100,00
3.3.2. kuģiem ar BT 100–200 155,00
3.3.3. kuģiem ar BT 200–500 200,00
3.3.4. kuģiem ar BT 500–2000 400,00
3.3.5. kuģiem ar BT 2000–10000 550,00
3.3.6. kuģiem ar BT 10000 un vairāk 710,00
3.4. visiem kuģiem (izņemot šā cenrāža 3.1., 3.2. un 3.3. apakšpunktos minētos kuģus)  
3.4.1. kuģiem ar BT līdz 100 80,00
3.4.2. kuģiem ar BT 100–200 120,00
3.4.3. kuģiem ar BT 200–500 155,00
3.4.4. kuģiem ar BT 500–2000 310,00
3.4.5. kuģiem ar BT 2000–10000 425,00
3.4.6. kuģiem ar BT 10000 un vairāk 550,00
4. Ekspluatācijā esošo kuģu uzraudzība, kuri atrodas Kuģošanas drošības inspekcijas tehniskajā uzraudzībā3
4.1. Kuģa korpusa, aprīkojuma, sistēmu ikgadējā apskate, atbilstoši kuģa bruto tilpībai (turpmāk – BT)4,6,7
4.1.1. līdz 10 BT 30.00
4.1.2. 10–20 BT 35.00
4.1.3. 20–50 BT 50.00
4.1.4. 50–100 BT 100.00
4.1.5. 100–200 BT 140.00
4.1.6. 200–500 BT 195.00
4.1.7. 500–1000 BT 250.00
4.1.8. 1000–2000 BT 350.00
4.1.9. 2000–5000 BT 400.00
4.1.10. 5000–10000 BT 465.00
4.1.11. 10000 BT un vairāk 620.00
4.2. Kuģa mehānisko iekārtu ikgadējā apskate, atbilstoši galveno dzinēju un palīgdzinēju summārai jaudai (turpmāk – P), kW5,6 
4.2.1. līdz 110 kW 40.00
4.2.2. 110–250 kW 75.00
4.2.3. 250–500 kW 115.00
4.2.4. 500–1000 kW 150.00
4.2.5. 1000–2000 kW 190.00
4.2.6. 2000–5000 kW 260.00
4.2.7. 5000–10000 kW 400.00
4.2.8. virs 10000 kW 450.00
4.3. Kuģa elektroiekārtu un elektrotīklu ikgadējā apskate, atbilstoši kuģa elektromotoru un ģeneratoru summārai jaudai (turpmāk-P), kW6, 8 
4.3.1. līdz 30 kW 30.00
4.3.2. 30–100 kW 40.00
4.3.3. 100–300 kW 60.00
4.3.4. 300–1000 kW 100.00
4.3.5. 1000–3000 kW 130.00
4.3.6. virs 3000 kW 180.00
4.4. Kuģa sakaru un navigācijas iekārtu ikgadējā apskate, atbilstoši šo iekārtu skaitam (turpmāk – n) 6,
4.4.1. līdz 3 iekārtām 4.6n
4.4.2. 4–5 iekārtas 4.3n
4.4.3. 6–10 iekārtas 4.0n
4.4.4. 11–15 iekārtas 3.7n
4.4.5. virs 15iekārtām 3.4n
4.5. Kuģa saldēšanas iekārtu ikgadējā apskate, atbilstoši dzesējamo telpu tilpumam (turpmāk – V), m3, 6 
4.5.1. līdz 200 m3 55.00
4.5.2. 200–500 m3 85.00
4.5.3. 500–1000 m3 130.00
4.5.4. virs 1000 m3 180.00
4.6. Kuģa katlu apskate un pārbaude, atbilstoši apskates un pārbaudes veidam
4.6.1. Ārējā apskate 50.00
4.6.2. Iekšējā apskate 65.00
4.6.3. Hidrauliskā pārbaude 90.00
4.7. Augstspiediena rezervuāru apskate un pārbaude, atbilstoši apskates un pārbaudes veidam, kā arī rezervuāru skaitam (turpmāk-n)
4.7.1. Ārējā apskate  
4.7.1.1. n < 3 5.0n
4.7.1.2. 3 < n < 10 4.3n
4.7.1.3. n > 10 3.6,n
4.7.2. Iekšējā apskate  
4.7.2.1. n < 3 6.4n
4.7.2.2. 3 < n < 10 5.7n
4.7.2.3. n > 10 5.0n
4.7.3. Hidrauliskā pārbaude  
4.7.3.1. n < 3 7.8n
4.7.3.2. 3 < n < 10 7.1n
4.7.3.3. n > 10 6.4n
4.8. Celšanas ierīču ikgadējā apskate, atbilstoši to celtspējai (turpmāk – t) 7
4.8.1. līdz 3 t 50.00
4.8.2. 3–10t 60.00
4.9. Starpapskatei dokā piemēro apakšpunktā 4.1 noteikto tarifu ar koeficientu 2.0
5. Cena par apliecību vai citu ar pakalpojumiem saistīto dokumentu izsniegšanu (izņemot apkalpes minimālā sastāva apliecības izsniegšanu, ir iekļauta attiecīgajos kuģu uzraudzības tarifos)
5.1. Kuģa apliecības dublikāta izsniegšana 70.00
6. Latvijas Jūras administrācijas amatpersonu atzinuma sagatavošana un rakstiskas izziņas izsniegšana 80,00
7. Latvijas Jūras administrācijas amatpersonu izsaukums uz nesagatavotu kuģa apskati 120,00
8. Atkārtota inspekcija, lai pārbaudītu, vai līdz kuģa iziešanai reisā ir novērsti konstatētie trūkumi, ja ārvalstu kuģi aiztur Latvijas ostā pēc ostas valsts kontroles veiktās inspekcijas 1500,00
     
  Pakalpojumiem, kuri nav minēti šajā cenrādī, piemēro stundas tarifa likmi 60,00 EUR, pēc faktiski patērētā laika. Minimālais pakalpojuma sniegšanas tarifs ir 60,00 EUR.  

 

Piezīmes:

1 Atkarībā no kuģa tilpības aprēķina veikšanas veida cenai piemērojot šādus koeficientus:

- par kuģa tilpības aprēķina pārbaudi, ko izpildījusi cita organizācija,

kā arī par kuģa tilpības apliecības izdošanu šādam kuģim                              0,5;

- ja kuģa tilpības aprēķinam nepieciešama teorētiskā rasējuma izmantošana   1,25;

- ja tilpuma aprēķinu virs augšējā klāja nevar veikt izmantojot tikai kuģa

   konstrukcijas rasējumus un ir nepieciešama izmēru noteikšana uz vietas     1,5.

2 Par steidzamības kārtā (vienas darba dienas laikā) izskatītu dokumentāciju piemēro dubultu tarifu

3 Ja apskates vai pārbaudes apjoms nesakrīt ar ikgadējās, starpapskates vai kārtējās apskates vai pārbaudes apjomu, pakalpojuma cenu nosaka individuāli vienojoties.

4 Atkarībā no kuģa tipa un darbības veida cenai piemēro šādus koeficientus:

- pasažieru kuģiem                                                                               1,7;

- tankkuģiem                                                                                        1,5;

- naftu saturošo ūdeņu uzkrājējiem un savācējiem                              1,3;

- velkoņiem un ledlaužiem                                                                  1,2.

Aprēķināto summu reizina ar koeficientu v atkarībā no kuģa vecuma gados (n): v = 1+n x 0,01.

5 Kuģim ar vairākiem dzinējiem piemērojams koeficients c = 1.1n-1, kur n - dzinēju skaits. Kuģim, kam nav galvenā dzinēja, par P pieņem palīgdzinēju un citu kuģa iekšdedzes vai tvaika dzinēju summāro jaudu, bet, ja tādu nav, uzraudzībai pakļauto mehānismu piedziņas kopējo jaudu, kW. Dzinēji, kas darbina tikai tehnoloģiskās iekārtas, netiek iekļauti summārajā jaudā.

6 Kārtējās apskates cenai piemēro koeficentu 2.

7 Starpapskates cenai piemēro koeficientu 2.

8 Kuģim ar dzenskrūves elektrisko piedziņu piemēro koeficientu d = 1,50.

Kuģim ar vairākiem ģeneratoriem un elektromotoriem piemēro koeficientu

e = 1,1n-1, kur n – ģeneratoru un elektromotoru kopējais skaits. Jaudas uzskaitei pakļauti elektromotori ar 3 kW un lielāku jaudu.