Pārlekt uz galveno saturu

Berbouta reģistrācijas cenrādis

Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumiem Nr. 854 “Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Jūras administrācija” maksas pakalpojumu cenrādis”.

Pakalpojuma saņēmējam ir pienākums apmaksāt saņemto pakalpojumu termiņā, kas norādīts Jūras administrācijas izrakstītajā rēķinā.

Šiem pakalpojumiem pievienotās vērtības nodoklis nav piemērojams saskaņā ar likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” 3. panta astoto daļu.

Nr. P.k. Pakalpojums Mērvienība Cena (EUR)
1. Kuģa reģistrācijas un pārreģistrācijas ieraksta izdarīšana attiecīgajā Latvijas Kuģu reģistra grāmatā    
  kuģis ar dzinēju vai bez tā (norādītajai cenai tiek pieskaitītti 0,85 EUR par 1 neto tilpības vienību (turpmāk – NT) * 1 reize 165,00
2. Vārda maiņa pēc īpašnieka lūguma 1 reize 200,00
3. Reģistrācijasvai izslēgšanas apliecības izsniegšana 1 reize 70,00
4. Kuģa dokumentu izsniegšana - kuģa vēstures pieraksti 1 reize 70,00
5. Kuģa dokumentu izsniegšana -  apdrošināšanas vai cita finansiālā nodrošinājuma apliecība attiecībā uz civilo atbildību 1 reize 300,00
6. Kuģu reģistra izdotās apliecības dublikāta izsniegšana 1 gab. 60,00
7. Rakstiskas izziņas izsniegšana 1 gab. 40,00
8.

Kuģa ar dzinēju vai bez tā reģistrācijas ierakstu atbilstības ikgadējā uzraudzība *

(norādītajai cenai pieskaita 0,5 EUR par 1 NT)

1 reize 30,00
9. Kuģu reģistra atļauja kuģa reģistrēšanai berboutā 1 reize 80,00

*  pakalpojuma maksas aprēķināšanai lieto kuģa ūdensizspaidu (bez kravas), ja kuģim nav noteikta neto tilpība. Ja neto tilpība (NT) ir 5000 un lielāka, aprēķinot maksu, uzskata, ka neto tilpība (NT) ir 5000.

8. punktā noteiktās maksas samaksu veic kuģa īpašnieks, berbouta fraktētājs vai Jūras kodeksa 16.panta ceturtajā daļā minētais pārstāvis, ja kuģa īpašniekam tāds ir nepieciešams. Maksu aprēķina par katru kalendāra gadu neatkarīgi no tā, uz kādu termiņu konkrētā kalendāra gada ietvaros kuģis, peldošā konstrukcija, nostiprināta iekārta vai motorjahta ir reģistrēta Kuģu reģistrā.

Ja Latvijas Kuģu reģistrā divu gadu periodā, kura tecejums sākas ar pirma kuģa reģistrācijas brīdi, reģistrē vienam īpašniekam piederošus vismaz trīs Jūras kodeksa 8. panta otrās daļas 1. punkta "a" apakšpunktā minētos kuģus, katrs trešais kuģis tiek atbrīvots no 1. punktā noteiktās maksas par kuģa reģistrācijas ieraksta izdarīšanu. Par kuģa īpašnieku šā nosacījumā izpratnē tiek uzskatīta fiziskā vai juridiskā persona, kurai tiek reģistrētas īpašumtiesības uz kuģi, šādas juridiskās personas īpašnieks vai patiesais labuma guvējs, kā arī berbouta fraktētājs, tā īpašnieks vai patiesais labuma guvējs.