Pārlekt uz galveno saturu

Jūrnieku reģistrs veicis mācību vides drošuma novērtējumu

Ot, 05/17/2022 - 11:31

Latvijas Jūras administrācijas Jūrnieku reģistrs šā gada gada pirmajā ceturksnī veica jūrnieku mācību centru (Novikontas Jūras koledžas, LAPA Ltd, Latvijas Jūras akadēmijas un Liepājas Jūrniecības koledžas) novērtējumu attiecībā uz mācību vides drošumu. 

Novērtējums veikts saskaņā ar STCW kodeksa VI sadaļā noteiktajām prasībām obligātajiem jūrnieku mācību kursiem. Novērtētas tika programmas, kurās apgūst kuģošanas drošības, kuģa glābšanas līdzekļu vadīšanas, ugunsdzēsības, pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanas un citas prasmes. Īpaša uzmanība tika pievērsta minēto mācību kursu īstenošanā izmantotās infrastruktūras, mācību līdzekļu un organizatorisko pasākumu atbilstībai darba aizsardzības, kuģošanas drošības un citu saistošo normatīvo aktu prasībām. 

Pozitīvi tika novērtēta proaktīva pieeja mācību vides drošības nodrošināšanai tajos mācību centros, kur vadība ir ieinteresēta drošības aspektu un “drošības kultūras” ieviešanā. Šajos mācību centros tiek izstrādāta un uzturēta tehniskā aprīkojuma plānveida apkopju sistēma (PMS) ar apkopju grafiku, kā arī darba drošības instruktāžām un procedūrām. Protams,  arī šajos centros ir jomas, kuras būtu jāpilnveido – piemēram, noteikta tehniskā aprīkojuma sertificēšana un uzturēšana darba kārtībā.

Būtisks elements drošas mācību vides nodrošināšanā ir tieši “cilvēka faktors” un pašu cilvēku attieksmei pret drošības procedūrām. Lai nodrošinātu “drošības kultūra” mācību kursu īstenošanas laikā, nepieciešama iesaistītā personāla ieinteresētība un motivācija ar atbildību izturēties pret noteiktajām drošības procedūrām. 

Pateicoties mācību vides drošības novērtējumam, tika atrisināti jautājumi par Latvijas Jūras akadēmijas pontona “Kadets” un Liepājas Jūrniecības koledžas mācību kuģa “Namejs” dokumentāciju. Pēc veiktajām pārbaudēm, Latvijas Jūras akadēmija un Liepājas Jūrniecības koledža, sadarbībā ar Latvijas Jūras administrācijas Kuģošanas drošības inspekciju, veica peldlīdzekļu pārbaudi un saņēma nepieciešamos sertifikātus, kas apliecina, ka tie ir droši un izmantojami mācību procesā.

Jūrnieku reģistrs konstatēja, ka tomēr pastāv arī nepilnības kārtībā, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs. Sazinoties ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta, Valsts darba inspekcijas, Veselības inspekcijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvjiem, tika gūts apstiprinājums, ka trūkst normatīvā regulējuma un nav skaidri noteiktas kompetento iestāžu atbildības jomas un izglītības iestāžu novērtēšanas kritēriji.

Ņemot vērā, ka Jūrnieku reģistrs novērtēšanas gaitā vairākkārt ir konstatējis, ka atsevišķās jūrniecības izglītības iestādēs tiek pārkāpti drošības pamatprincipi, Jūrnieku reģistrs lūgs Izglītības ministriju izstrādāt atbilstošu normatīvo regulējumu un sakārtot izglītojamo drošības uzraudzību izglītības iestādēs, lai nodrošinātu izglītojamo tiesības uz drošu un veselībai nekaitīgu mācību vidi.