Pārlekt uz galveno saturu

Starptautiskā kuģošana

Vispārēja informācija

Pārbaudes pirms reģistrācijas

Sākotnējās pārbaudes

Periodiskās pārbaudes

Ārpuskārtas pārbaudes


Vispārēja informācija

Latvijas kuģu uzraudzības kārtību nosaka Ministru kabineta 2011. gada 7. jūnija noteikumi Nr. 439 “Noteikumi par kuģu karoga valsts uzraudzības īstenošanu".

Kuģiem, kuru bruto tilpība ir 500 un lielāka, ir jābūt atzītas kuģu klasifikācijas sabiedrības uzraudzībā. Klasifikācijas sabiedrības veic šo kuģu pārbaudes un izsniedz starptautiskajos normatīvajos aktos noteiktos kuģa sertifikātus, kā arī piešķir atbilstošu klasifikācijas sabiedrības kuģa klasi un izsniedz klasifikācijas apliecību. Latvijas Jūras administrācijas Kuģošanas drošības inspekcija (KDI) veic šo kuģu papildu pārbaudes.

Kuģiem, kuru bruto tilpība ir mazāka par 500, pēc kuģa īpašnieka izvēles uzraudzību veic atzīta klasifikācijas sabiedrība vai KDI. Ja īpašnieks izvēlas klasifikācijas sabiedrības uzraudzību, KDI veic kuģa papildu pārbaudes.

Pārbaudes pirms reģistrācijas

Pirms kuģa reģistrācijas Latvijas Kuģu reģistrā kuģa īpašnieks iesniedz Kuģošanas drošības inspekcijai (KDI) visus kuģa sertifikātus, kas izsniegti saskaņā ar starptautisko normatīvo aktu prasībām. KDI apkopo starptautiskajās datu bāzēs pieejamo informāciju par kuģi un tā inspekciju rezultātiem, nepieciešamības gadījumā pieprasot papildinformāciju no iepriekšējās kuģa karoga valsts, un veic iesniegto sertifikātu un apkopotās informācijas analīzi. Ja KDI rodas pamatotas aizdomas par kuģa atbilstību starptautisko normatīvo aktu prasībām, īpašniekam tiek pieprasīts uzrādīt kuģi inspekcijai. KDI sagatavo slēdzienu par kuģa reģistrāciju Latvijas Kuģu reģistrā.

Sākotnējās pārbaudes

Ja kuģis ir klasifikācijas sabiedrības uzraudzībā, pirms kuģa ekspluatācijas uzsākšanas zem Latvijas karoga, Kuģošanas drošības inspekcija (KDI) veic kuģa pārbaudi, lai pārliecinātos par kuģa atbilstību klasifikācijas sabiedrības izsniegtajiem sertifikātiem, kā arī lai pārbaudītu kuģa apkalpes, ekspluatācijas un apkopes atbilstību Jūrlietu pārvaldes un Jūras drošības likumā noteikto normatīvo aktu prasībām.

Ja kuģis tiek nodots KDI uzraudzībā, KDI veic kuģa sākotnējo apskati saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 29. janvāra noteikumu Nr. 49 “Noteikumi par kuģu drošību” prasībām, ņemot vērā piemērojamo starptautisko konvenciju prasības un klasifikācijas sabiedrību noteikumus.

Kuģa aizsardzības pārbaudi veic, lai pārliecinātos par kuģa aizsardzības sistēmas atbilstību kuģa aizsardzības plānam vai kuģa aizsardzības prasībām.

Sākotnējo pārbaudi veic pirms starptautiskā kuģa aizsardzības sertifikāta pirmreizējās izsniegšanas attiecīgajam kuģim.

Periodiskās pārbaudes

Ja kuģis ir klasifikācijas sabiedrības uzraudzībā, KDI veic ikgadējas pārbaudes, lai pārliecinātos par kuģu atbilstību klasifikācijas sabiedrību izsniegtajiem sertifikātiem, kā arī lai pārbaudītu kuģa apkalpes, ekspluatācijas un apkopes atbilstību Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā noteikto normatīvo aktu prasībām un kontrolētu klasifikācijas sabiedrībām deleģēto funkciju izpildes kvalitāti.

Ja kuģis ir KDI uzraudzībā, KDI veic kuģa periodiskās apskates saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 29. janvāra noteikumu Nr. 49 “Noteikumi par kuģu drošību” prasībām.

Kuģu  aizsardzības starpposmu pārbaudi KDI veic laikposmā starp otro un trešo gadu pēc starptautiskā kuģa aizsardzības sertifikāta izsniegšanas.

Ārpuskārtas pārbaudes

Ja kuģis ir klasifikācijas sabiedrības uzraudzībā, gadījumos, ja kuģis ir ticis aizturēts ostas valsts kontroles inspekcijas rezultātā vai karoga valsts inspekcijas laikā kuģim ir konstatēti būtiski trūkumi, kas ietekmē kuģa drošību, cilvēku drošību vai var izsaukt vides piesārņojumu, vai kuģa apkalpe vai kuģa īpašnieks nav ziņojis par avāriju vai bojājumu saskaņā ar 1974. gada Starptautiskās konvencijas par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras ar turpmākajiem grozījumiem (turpmāk – SOLAS konvencija) I. nodaļas 11. noteikuma (c) punktu, un tā rezultātā varēja rasties avārijas situācija, cilvēku bojāeja vai vides piesārņojums, vai arī kuģa apkalpe rupji pārkāpusi nacionālās vai starptautiskās likumdošanas prasības, Kuģošanas drošības inspekcija (KDI) kuģim nosaka pastiprinātu apskašu režīmu un papildu prasības attiecībā pret kuģi un kuģošanas sabiedrību, kas to pārvalda.

KDI ir tiesības pēc savas iniciatīvas veikt Latvijas kuģu ārpuskārtas pārbaudes, lai kontrolētu kuģu atbilstību Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā noteikto normatīvo aktu prasībām.

Ja kuģis ir KDI uzraudzībā, ārpuskārtas pārbaudes tiek veiktas saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 29. janvāra noteikumu Nr. 49 “Noteikumi par kuģu drošību” prasībām.

Kuģu aizsardzibas ārpuskārtas pārbaudi veic, lai pārliecinātos par aizsardzības sistēmas nepārtrauktu atbilstību aizsardzības plānam vai aizsardzības prasībām. Tā var būt arī pārbaude, ko veic, pamatojoties uz informāciju, kas saņemta no citām ar valsts drošību un aizsardzību saistītām iestādēm (piemēram, Valsts policijas, Drošības policijas, Valsts robežsardzes, Nacionālo bruņoto spēku Latvijas Jūras spēkiem, Valsts uguns­dzēsības un glābšanas dienesta) vai citām juridiskām vai fiziskām personām, par kuģa neatbilstību aizsardzības plānam vai aizsardzības prasībām. Ārpuskārtas pārbaudi veic arī pirms starptautiskā kuģa aizsardzības pagaidu sertifikāta izsniegšanas.

-