Pārlekt uz galveno saturu

Peldošo konstrukciju un nostiprināto iekārtu reģistrācija

Peldošo konstrukciju un nostiprināto iekārtu  reģistrācija 

Peldošā konstrukcija ir inženiertehniska ierīce, kas konstruktīvi paredzēta izmantošanai uz ūdens, bet nav uzskatāma par kuģi Jūras kodeksa izpratnē.

Peldošās konstrukcijas (peldošie doki, peldošās darbnīcas, peldošās degvielas uzpildes stacijas, debarkaderi, kravas pontoni) reģistrē Kuģu reģistrā, un uz tām attiecināmas normas, kas piemērojamas kuģiem saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem – skat sadaļu “Kuģu reģistrācijas kārtība un dokumenti”.

Tādu peldošo konstrukciju reģistrācija, kuras paredzētas noteiktu darbu veikšanai uz ūdens, bet nav augstāk minētās konstrukcijas, nav obligāta. Šādas peldošās konstrukcijas, ja to ūdensizspaids bez kravas ir lielāks par 10 tonnām, pamatojoties uz īpašnieka iesniegumu, var reģistrēt Kuģu reģistrā, ja tās pilnīgi izvietotas Latvijas teritorijā. Šādas reģistrācijas vienīgais mērķis ir aizsargāt ar peldošajām konstrukcijām saistītās tiesības.

Tādas peldošās konstrukcijas, kuras sākotnēji vai galvenokārt paredzētas sadzīves, atpūtas vai izklaides apstākļu nodrošināšanai uz ūdens, netiek reģistrētas. Lai peldošo konstrukciju varētu reģistrēt, tai jābūt inženiertehniski konstruētai noteiktu, specifisku, uz ūdens veicamu darbu izpildei un tai jāietver konstruktīvi elementi un ierīces šadu specifisku un identificējamu darbu veikšanai.

Nostiprinātās iekārtas, kuras izmanto zemūdens dabas resursu pētīšanai, ieguvei, to uzglabāšanai vai līdzīga veida darbībām, pamatojoties uz īpašnieka iesniegumu, var reģistrēt Kuģu reģistrā, ja tās pilnīgi vai daļēji izvietotas Latvijas teritorijā vai Latvijas kontinentālajā šelfā un ja šāda reģistrēšana nav pretrunā ar Latvijai saistošām starptautisko tiesību normām.

Lai reģistrētu  peldošās konstrukcijas (kuras paredzētas noteiktu darbu veikšanai uz ūdens) un nostiprinātās iekārtas, īpašnieks vai viņa pilnvarota persona iesniedz Latvijas Kuģu reģistrā šādus dokumentus:

  • iesniegumu;
  • komersanta reģistrācijas apliecības kopiju (tikai ārvalstu komersantiem). Fiziska persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu;
  • dokumentus, kas apliecina īpašumtiesības (kādu no dokumentiem):
  1. atsavināšanas līgumu un Pieņemšanas nodošanas aktu;
  2. dokumentu, kas apliecina tiesības iegūt kuģi īpašumā mantošanas ceļā;
  3. likumīgā spēkā stājušos tiesas nolēmumu, ar kuru ieguvējam (arī personai, kura pati uzbūvējusi konstrukciju/iekārtu) atzītas īpašuma tiesības;
  4. ja uzbūvēta jauna konstrukcija/iekārta — būvētāja apliecinājumu (sertifikātu), kurā norādīts kuģa ieguvējs;
  5. citas valsts kuģu reģistra vai līdzvērtīgas iestādes izdotu izslēgšanas apliecību, kurā norādītais īpašnieks ir tiesīgs reģistrēt īpašuma tiesības Kuģu reģistrā;
  6. valsts iestādes izsniegtu izziņu, kas apliecina, ka konstrukcija/iekārta  ir attiecīgās valsts institūcijas bilancē .
  • Jūras administrācijas Kuģošanas drošības inspekcijas izsniegtu aktu, kurā norādīti peldošās konstrukcijas vai nostiprinātās iekārtas tehniskie dati un aprīkojums.

 

Lai reģistrētu būvniecības stadijā esošus kuģus (tai skaitā peldošie doki, peldošās darbnīcas, peldošās degvielas uzpildes stacijas, debarkaderi, kravas pontoni) vai nostiprinātās iekārtas, kuģu būvētājs vai viņa pilnvarota persona, uzsākot kuģa būvi vai noslēdzot līgumu par kuģa būvi, iesniedz Latvijas Kuģu reģistrā iesniegumu un Latvijas Jūras administrācijas Kuģošanas drošības inspekcijas izdotu aktu, kas apstiprina kuģa būves uzsākšanu (atbilstoši normatīvajiem aktiem par jūrlietu pārvaldi un jūras drošību). Būvniecības stadijā esošas peldošas konstrukcijas, kuras paredzētas noteiktu darbu veikšanai uz ūdens nereģistrē. 

Peldošo māju reģistrācija Kuģu reģistrā normatīvajos aktos nav paredzēta!