Pārlekt uz galveno saturu

Jūrnieku darbiekārtošanas kompāniju licencēšana un uzraudzība

Saskaņā ar Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likuma 24. panta piekto daļu ar darbiekārtošanas pakalpojumiem kuģa apkalpes komplektēšanā atļauts nodarboties komersantiem, kuri saņēmuši Latvijas Jūras administrācijas speciālo atļauju (licenci). Šī prasība neattiecas uz Latvijas Kuģu reģistrā iekļauto kuģu īpašniekiem, kuri iekārto personas darbā uz savā īpašumā esošajiem SOLAS konvencijai nepakļautajiem kuģiem.

Jūrnieku darbiekārtošanas kompāniju licencēšanas un uzraudzības kārtību nosaka Ministru kabineta 2011. gada 17. maija noteikumi Nr. 364 "Kārtība, kādā licencē un uzrauga komersantus, kuri sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus kuģa apkalpes komplektēšanā".

Licencēšanas kārtība

1.Iesniegums

Lai saņemtu speciālo atļauju (licenci), komersants iesniedz  Jūrnieku reģistrā iesniegumu (MK noteikumu Nr. 364 2. pielikums). Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

 • starp komersantu un kuģa īpašnieku vai tā pārstāvi darbiekārtošanas jautājumos noslēgtu nodomu protokolu, vai līgumu par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu;
 • starp darbā iekārtojamo personu un darba devēju slēdzamā darba līguma paraugu;
 • dokumentāru apliecinājumu, ka komersantam ir piemērotas biroja telpas darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai;
 • dokumentāru apliecinājumu, ka ar darbiekārtošanas pakalpojumu administrēšanu komersanta darbības vietā pastāvīgi nodarbosies vismaz viens darbinieks ar kuģa virsnieka kvalifikāciju un vismaz viena gada praktiska darba pieredzi jūrā kuģa virsnieka amatā vai darbinieks bez kuģa virsnieka kvalifikācijas, bet ar vismaz piecu gadu darba pieredzi darbiekārtošanas pakalpojumu administrēšanā jūrniecības jomā;
 • komersanta darbinieka (kurš pilnvarots parakstīt ar darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu saistītus dokumentus) paraksta paraugu;
 • individuālā komersanta, komersanta katra izpildinstitūcijas locekļa, pārraudzības institūcijas locekļa vai pārstāvēttiesīgā biedra apliecinājumu, ka viņš nav sodīts par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu vai sodāmība ir dzēsta;
 • kuģa īpašnieka vai tā pārstāvja darbiekārtošanas jautājumos dokumentāru apliecinājumu, ka kuģa īpašniekam ir finansiālā nodrošinājuma sistēma atbilstoši 2006. gada Konvencijas par darbu jūrniecībā ar grozījumiem (turpmāk – MLC konvencija) A2.5. un A4.2. standartam;
 • dokumentāru apliecinājumu, ka to komersanta darbinieku valsts valodas zināšanu apjoms, kuri sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus, atbilst vismaz augstākā valsts valodas prasmes līmeņa 1. pakāpei (C1).

Iesniegumā komersants apliecina, ka:

 • ir reģistrējies komercdarbību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • veic datu apstrādi atbilstoši normatīvajiem aktiem par personas datu aizsardzību;
 • komersantam nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;
 • komersantam nav pasludināta maksātnespēja, nav uzsākts tā likvidācijas process vai tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;
 • komersantam ir ieviesta darbiekārtošanas pakalpojumu kvalitātes vadības sistēma vai drošības vadības sistēma (SMS) atbilstoši Starptautiskā drošas kuģu ekspluatācijas un piesārņošanas novēršanas vadības kodeksa (turpmāk – ISM kodekss) prasībām, ja komersants ir Latvijā reģistrēta juridiska persona, kas sniedz kuģa menedžmenta pakalpojumus;
 • individuālais komersants vai komersanta izpildinstitūcijas loceklis, pārraudzības institūcijas loceklis vai pārstāvēttiesīgais biedrs nav bijis tāda komersanta izpildinstitūcijas loceklis, pārraudzības institūcijas loceklis vai pārstāvēttiesīgais biedrs, kuram, pamatojoties uz MK noteikumu Nr.364 16. punktu, iepriekš ir anulēta speciālā atļauja (licence), un nav pagājis Jūrnieku reģistra lēmumā par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu noteiktais lieguma termiņš iesniegt dokumentus speciālās atļaujas (licences) saņemšanai.

2.Novērtējums

Pēc iesnieguma un visas nepieciešamās informācijas saņemšanas Jūrnieku reģistrs veic komersanta darbības uzsākšanas novērtēšanu saskaņā ar MK noteikumu Nr.364 8. punkta prasībām. 

3. Kvalitātes vadības sistēma

Komersanta pienākums ir gada laikā pēc speciālās atļaujas (licences) saņemšanas sertificēt starptautiski akreditētā sertificēšanas institūcijā un uzturēt sertificētu darbiekārtošanas pakalpojumu kvalitātes vadības sistēmu (KVS). Ja komersants ir Latvijā reģistrēta juridiska persona, kas sniedz kuģa menedžmenta pakalpojumus, KVS vietā tam var būt drošības vadības sistēma (SMS), kas sertificēta atbilstoši ISM kodeksa prasībām. KVS vai SMS ietver vismaz MK noteikumu Nr.364 11.16. apakšpunktā minētās procedūras valsts valodā.