Pārlekt uz galveno saturu

LJA pārvaldība

Par LJA

Darbības veidi

Dalībnieku sapulce

Valde

Būtiskākās politikas

Struktūra

Misija

Vīzija

Vērtības

Stratēģija

Ziedojumi

Atalgojums

 

 

VSIA "Latvijas Jūras administrācija"

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Jūras administrācija” (turpmāk - Jūras administrācija) tika izveidota 1994. gadā uz 1991. gadā dibinātā Latvijas ostu Galvenā kapteiņa dienesta bāzes. Sabiedrības struktūrā ietilpst Kuģošanas drošības departaments (tā sastāvā Kuģošanas drošības inspekcija un Kuģu un ostu aizsardzības inspekcija), Latvijas Kuģu reģistrs, Latvijas Jūrnieku reģistrs un Latvijas Hidrogrāfijas dienests.

Jūras administrācija ir Satiksmes ministrijas pārraudzībā esoša valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, starptautiskajām tiesību normām un savai kompetencei jūrlietās veic Jūrlietu pārvaldes un Jūras drošības likumā noteiktās funkcijas.

Jūras administrācija darbojas saskaņā ar statūtiem.

Valsts kapitāla daļu turētājs ir Satiksmes ministrija.

Jūras administrācijas visas kapitāla daļas (100%) ir Latvijas valsts īpašums.

Jūras administrācijai nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.

 

Darbības veidi

Jūras administrācija saskaņā ar normatīvajiem aktiem veic šādus galvenos uzdevumus:
1. veic kuģu un kuģu hipotēku reģistrāciju un izsniedz ar to saistītos dokumentus, kā arī uztur Latvijas Kuģu reģistra datu bāzes;
2. uzrauga Latvijas Kuģu reģistrā iekļauto kuģu atbilstību drošības un vides aizsardzības prasībām;
3. veic ostas valsts kontroli;
4. veic Latvijas Kuģu reģistrā iekļauto kuģu tilpības mērīšanu un izsniedz tilpību apliecinošus dokumentus;
5. izsniedz atbilstības apliecību (sertifikātu) komersantiem, kas veic kuģa drošības aprīkojuma pārbaudes vai kuģu būvi, projektēšanu, modernizāciju vai remontu;
6. uzrauga beramkravu kuģu drošas kraušanas prasību ievērošanu uz kuģiem un termināļos, kā arī veic beramkravu termināļu atbilstības pārbaudes;
7. kontrolē bīstamo un piesārņojošo kravu apriti ostās kuģa un krasta mijiedarbības ietvaros;
8. pilda Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas (SKLOIS) turētāja funkcijas, tai skaitā nodrošina tās savietojamību ar Eiropas Savienības sistēmu apmaiņai ar kuģošanas informāciju (SafeSeaNet sistēma);
9. koordinē Automātiskās identifikācijas sistēmas (AIS) attīstību un lietošanu, kā arī nodrošina Tālās darbības identifikācijas un sekošanas (LRIT) sistēmas darbību sadarbībā ar Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku vienību, kas veic krasta apsardzes funkcijas;
10. veic jūrnieku sertificēšanu, organizē jūrnieku kvalifikācijas pārbaudes, un izsniedz profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus darbam uz kuģiem, kā arī uztur jūrnieku sertificēšanas datu bāzi;
11. saskaņo jūrnieku profesionālās izglītības programmu un mācību kursu programmu atbilstību starptautiskajiem tiesību aktiem un uzrauga šo programmu īstenošanu;
12. izsniedz jūrnieku profesionālās apmācības instruktoriem un jūrnieku profesionālās kvalifikācijas vērtētājiem sertifikātus, kuri apliecina viņu atbilstību prasībām, kas noteiktas 1978.gada Starptautiskajā konvencijā par jūrnieku sagatavošanu un diplomēšanu, kā arī sardzes pildīšanu un tās grozījumos (turpmāk — STCW konvencija);
13. izsniedz speciālo atļauju (licenci) komersantiem, kas sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus kuģa apkalpes komplektēšanā, un uzrauga šo komersantu atbilstību STCW konvencijā, un Starptautiskās Darba organizācijas konvencijās noteiktajām prasībām;
14. atzīst ārstus, kuri ir tiesīgi sniegt atzinumu par jūrnieku veselības stāvokļa atbilstību darbam uz kuģa atbilstoši STCW konvencijā noteiktajām prasībām;
15. uzrauga bāku, boju un citu kuģošanas drošībai nepieciešamo navigācijas tehnisko līdzekļu, kā arī to sistēmas izveidošanu un darbību Latvijas ūdeņos;
16. kontrolē un veic dziļuma mērījumus, kā arī hidrogrāfiskos mērījumus un pētījumus Latvijas ūdeņos;
17. organizē navigācijas publikāciju sagatavošanu, iespiešanu un izplatīšanu, kā arī publicē un izplata navigācijas brīdinājumus un paziņojumus, veic kuģošanas drošības informācijas analīzes un izziņošanas nacionālā koordinatora pienākumus;
18. atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģeotelpisko informāciju iegūst, apkopo un uztur Latvijas ūdeņu (jūras un ostu) ģeotelpiskos datus un pamatdatus;
19.  nodrošina kuģošanas drošības informācijas apriti;
20. no kuģošanas drošības un kuģu, ostu un ostas iekārtu aizsardzības viedokļa saskaņo ostu noteikumus un kontrolē to ievērošanu, kā arī kontrolē ostās, kā tiek ievēroti normatīvajos aktos noteiktie pienākumi par konteineru drošu ekspluatāciju un apriti ostās un normatīvajos aktos noteiktās prasības par konteineru verificēto bruto masu;
21. saskaņo hidrotehnisko siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu inženierbūvju būvprojektus;
22. apstiprina kuģu, kuģošanas kompāniju, ostu un ostas iekārtu aizsardzības personāla apmācības programmu atbilstību kuģu, kuģošanas kompāniju, ostu un ostas iekārtu aizsardzības prasībām;
23.  sertificē atzītās aizsardzības organizācijas un uzrauga to darbību;
24.  uzrauga klasifikācijas sabiedrību (atzīto organizāciju) darbību.

Dalībnieku sapulce

1. Ārkārtas akcionāru sapulce 2020.gada 17. janvārī . Darba kārtība:

 • VAS “Latvijas Jūras administrācija” plānotie finansiālie rādītāji un prognozētie rezultāti 2020. gadā (apstiprināts).
 • VAS “Latvijas Jūras administrācija” 2020. gada Darba plāns (apstiprināts).

2. Ārkārtas akcionāru sapulce 2020.gada 21. februārī. Darba kārtība:

 • VAS “Latvijas Jūras administrācija” 2019. gada Darba plāna izpilde (apstiprināts).

3. Kārtējā akcionāru sapulce 2020. gada 15. maijā. Darba kārtība:

 • VAS “Latvijas Jūras administrācija” gada pārskats par periodu no 2019. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim;
 • Par VAS “Latvijas Jūras administrācija” 2020. un 2021. gada finanšu pārskatu revidenta iecelšanu;
 • VAS “Latvijas Jūras administrācija” plānotie darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji 2019. gadā;
 • Par valdes atalgojuma pārskatīšanu.

4. Ārkārtas akcionāru sapulce 2020.gada 2.jūlijā. Darba kārtība:

 • Par VAS “Latvijas Jūras administrācija” reorganizācijas uzsākšanu.

5. Ārkārtas akcionāru sapulce 2020.gada 14. augustā . Darba kārtība:

 • Par VAS “Latvijas Jūras administrācija” reorganizācijas dokumentiem.
 • VAS “Latvijas Jūras administrācija” 2020. gada darba plāna izpilde 1. pusgadā.
 • Par VAS “Latvijas Jūras administrācija” valdes prēmēšanu.

6. Ārkārtas akcionāru sapulce 2020.gada 15. oktobrī. Darba kārtība:

 • Par VAS “Latvijas Jūras administrācija” reorganizāciju.

7. Dalībnieku sapulce 2021.gada 12.janvārī. Darba kārtība:

 • VSIA “Latvijas Jūras administrācija” 2021. gada budžets  (apstiprināts).
 • VSIA “Latvijas Jūras administrācija” 2021. gada Darba plāns (apstiprināts).
 • VSIA “Latvijas Jūras administrācija” plānotie finansiālie un darbību raksturojošie rādītāji un prognozētie rezultāti 2020. un 2021.gadā (apstiprināts).
 • Par VSIA “Latvijas Jūras administrācija” peļņas izlietošanu par laika periodu no 2015. gada līdz 2020. gadam (pieņemts zināšanai).
 • Par pilnvarojuma līgumu noslēgšanu un valdes atlīdzības noteikšanu (līgumi noslēgti, atlīdzība noteikta).

8. Ārkārtas dalībnieku sapulce 2021.gada 18.februārī. Dienas kārtība:

 • VSIA “Latvijas Jūras administrācija” Darba plāna izpilde 2020. gadā;
 • VSIA “Latvijas Jūras administrācija” 2020. gadā pieņemto akcionāra sapulču lēmumu izpilde;
 • Valdes locekļu sasniedzamie mērķi 2021. gadā.

9. Dalībnieku sapulce 2021.gada 8.aprīlī. Dienas kārtība:

 • VSIA “Latvijas Jūras administrācija” gada pārskats par periodu no 2020. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim;
 • VSIA “Latvijas Jūras administrācija” plānotie darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji 2020. gadā.
   

10.Dalībnieku sapulce2021.gada 8.jūnijā. Dienas kārtība:

 • VSIA “Latvijas Jūras administrācija” politiku apstiprināšana (privātuma, korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas, atalgojuma, risku pārvaldības, kvalitātes, vides). 
 • VSIA “Latvijas Jūras administrācija” 2021. gada 1. ceturkšņa darbības izvērtējums.

11. Ārkārtas dalībnieku sapulce 2021.gada 24.augustā. Dienas kārtība:

 • VSIA “Latvijas Jūras administrācija” Korporatīvās pārvaldības politika.
 • VSIA “Latvijas Jūras administrācija” 2021. gada 2. ceturkšņa darbības izvērtējums.
 • VSIA “Latvijas Jūras administrācija” Darba plāna izpilde 2021. gada 2. ceturksnī.

12. Ārkārtas dalībnieku sapulce 2021.gada 30.novembrī. Dienas kārtība:

 • VSIA “Latvijas Jūras administrācija” 2021. gada 3. ceturkšņa darbības izvērtējums;
 • Par VSIA “Latvijas Jūras administrācija” rezerves novirzīšanu iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.

13. Ārkārtas dalībnieku sapulce 2021. gada 28. decembrī (izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus). Dienas kārtība:

 • Par VSIA “Latvijas Jūras administrācija” valdes sastāvu.

14. Ārkārtas dalībnieku sapulce 2022.gada 20.janvārī. Dienas kārtība:

 • VSIA “Latvijas Jūras administrācija” 2022. gada budžets;
 • VSIA “Latvijas Jūras administrācija” 2022. gada Darba plāns;
 • VSIA “Latvijas Jūras administrācija” plānotie finansiālie un darbību raksturojošie rādītāji un prognozētie rezultāti 2022. gadā;
 • VSIA “Latvijas Jūras administrācija” valdes sasniedzamie mērķi 2022. gadā.

15. Ārkārtas dalībnieku sapulce 2022.gada 25. februārī. Darba kārtība: 

 • VSIA “Latvijas Jūras administrācija” 2021. gada Darba plāna izpilde;
 • Atskaite par VSIA “Latvijas Jūras administrācija” 2021. gadā pieņemto dalībnieku sapulču lēmumu izpildi.

16. Ārkārtas dalībnieku sapulce 2022.gada 11.martā. Darba kārtība: 

 • VSIA “Latvijas Jūras administrācija” 2021. gada darbības izvērtējums.

17. Kārtējā dalībnieku sapulce 2022. gada 29. aprīlī. Darba kārtība:

 • VSIA “Latvijas Jūras administrācija” gada pārskats par periodu no 2021. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim;
 • VSIA “Latvijas Jūras administrācija” plānotie darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji 2021. gadā;
 • Par SIA “BITE Latvija” nomas līgumu pārjaunošanu;
 • Valdes locekļu sasniedzamie mērķi 2022. gadā.

18. Ārkārtas dalībnieku sapulce 2022. gada 31. maijā plkst. 10:00. Darba kārtība: 

 • Par VSIA “Latvijas Jūras administrācija” 2022. gada 1. ceturkšņa darbības izvērtējumu.

 

Valde

Jūras administrāciju vada valde divu cilvēku sastāvā – valdes priekšsēdētājs Jānis Krastiņš un valdes loceklis Edgars Gļaņenko.
Valde ievēlēta uz pieciem gadiem no 2021. gada 30. decembra.

Valde darbojas saskaņā ar Valdes reglamentu.

Jānis Krastiņš no 1999. gada līdz 2001. gadam strādājis Ventspils ostā kā hidrogrāfs un Jūras kanāla dienesta vadītājs. No 2001. gada marta līdz 2010. gada decembrim vadījis Jūras administrācijas Hidrogrāfijas dienestu. No 2005. līdz 2009. gadam bijis Jūras administrācijas valdes loceklis. Kopš 2010. gada decembra ir Jūras administrācijas valdes priekšsēdētājs. Kopš 2012. gada darbojas Eiropas Jūras drošības aģentūras valdē.

Izglītība
1994-1996 Latvijas Jūras akadēmija, 
1996/1997 Plimutas universitāte (Lielbritānija), specializētais kurss hidrogrāfijā
1996-1998 Latvijas Jūras akadēmija, inženieris hidrogrāfs
2003-2005 Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola, profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā.

Edgars Gļaņenko JA strādā kopš 2020. gada, ieņemot Kuģu reģistra vadītāja amatu. Viņam ir vadītāja pieredze no 2007. gada līdz 2019. gadam vadot SIA “DNV GL Latvia”, kā arī no 2011. gada līdz 2019. gadam ieņemot šī uzņēmuma valdes locekļa amatu. No 2007. gada līdz 2011. gadam viņš šajā uzņēmumā strādājis arī kā kuģu inspektors un klientu menedžeris. Tāpat no 2015. gada līdz 2018. gadam Gļaņenko strādājis kā SIA “Germanischer Lloyd” vadītājs Latvijā un valdes priekšsēdētājs. Gļaņenko strādājis arī kā kuģu vadītājs un karjeras gaitas uzsācis kā jūrnieks.

Viņš Baltijas Starptautiskajā akadēmijā ieguvis bakalaura grādu uzņēmējdarbībā un finanšu vadībā, kā arī viņam ir Latvijas Jūras akadēmijā iegūta profesionālā jūrnieka izglītība. Šobrīd apgūst kuģu menedžmentu un loģistiku Kembridžas Transporta akadēmijā (Cambridge Academy of Transport)

Neviens valdes loceklis neieņem amatu citās kapitālsabiedrībās.

Būtiskākās politikas

Korporatīvās pārvaldības politika

Risku politika

Kvalitātes politika

Vides politika

Atalgojuma politika

Privātuma politika

Korupcijas un interešu konflikta politika

 

Struktūra

struktūrshēma

 

Misija

Mēs rūpējamies, lai Latvijas karoga kuģi atbilst augstiem drošības un tehniskajiem standartiem, mūsu valsts ostas un kuģi tajās tiek ekspluatēti droši, kuģu ceļi ir pilnībā uzmērīti un aprīkoti ar moderniem navigācijas līdzekļiem, Latvijas jūrnieku kvalifikācija un kompetence ir viena no augstākajām starp ES dalībvalstīm

Vīzija

Mūsu uzņēmums ir moderna, starptautiski atpazīstama organizācija – reģiona nozares eksperts, kurš, tālredzīgi izmantojot jaunāko tehnoloģiju iespējas un balstoties uz profesionālu darbinieku komandu, sniedz kvalitatīvus pakalpojumus saviem klientiem un efektīvi realizē sev uzticētās karoga valsts, ostas valsts un piekrastes valsts funkcijas. Mēs esam labas uzņēmuma pārvaldības paraugs.

Vērtības

•    Profesionalitāte 
•    Atbildība 
•    Godīgums 
•    Objektivitāte 
•    Stabilitāte 
•    Sadarbība 

Stratēģija

Jūras administrācijas vispārējais stratēģiskais mērķis:

Nodrošināt tādu pakalpojumu sniegšanu un uzņēmuma darbību, kas veicina Eiropas reģiona mērogā konkurētspējīgas jūrniecības nozares izaugsmi, ilgtspēju un attīstību, piemērojot augstus vides, drošības un aizsardzības standartus.

1. Panākt nacionālajā Kuģu reģistrā esošās kuģu flotes pieaugumu

- Sekmēt kuģu īpašnieku/ tehniskās-vadības kompāniju interesi attīstīt savas biznesa aktivitātes Latvijā

2. Sekmēt kuģošanas drošību Latvijas ūdeņos un uz Latvijas karoga kuģiem. Latvija Eiropas Savienības kontekstā ir stabila karogvalsts ar kvalitatīvu un drošu kuģu floti gan no tehniskā, gan funkcionālā viedokļa:

- Nodrošināt regulāras un kvalitatīvas Latvijas karoga kuģu tehniskās apskates;

- Nodrošināt regulāras un kvalitatīvas Latvijas ostās ienākošo ārvalstu kuģu tehniskās apskates (ņemot vērā Latvijas ostās apkalpoto kuģu skaita prognozi);

- Saglabāt ikgadēji veikto hidrogrāfisko mērījumu apjomu, lai uzturētu drošu un nepārtrauktu kuģu satiksmi Latvijas teritoriālajos ūdeņos;

- Veikt regulārus informatīvus un izglītojošus pasākumus ostu termināļu operatoriem par aktualitātēm bīstamo kravu pārvadājumos un ostu aizsardzības (ISPS) jomā.

3. Paplašināt savu dalību kuģošanas drošību veicinošo pakalpojumu segmentā. Sekmēt inovatīvu tehnoloģiju un risinājumu izmantošanu, lai paaugstinātu kuģošanas drošību Latvijas ūdeņos: 

   - Veicināt “Vienotā loga” datu apmaiņas principa sniegto iespēju izmantošanu jūras transporta nozarē

 - Sadarbojoties ar ostu pārvaldēm, piedalīties kuģošanas drošības/ navigācijas pakalpojumu sniegšanā, nodrošināt optimālu tehnoloģisko resursu izmantošanu

4. Izveidot Latvijas jūrnieku profesionālās sagatavošanas sistēmu par vienu no labākajām starp Eiropas Savienības dalībvalstīm. Tā ir sabalansēta ar darba tirgus perspektīvu un orientēta uz kuģošanas nozares tehnoloģiski attīstītāko segmentu (no comodity), un nerada ierindas jūrnieku pārprodukciju

    - Sekmēt uz augstākajiem starptautiskajiem standartiem bāzētas jūrnieku profesionālās sagatavošanas sistēmas izveidi

5. Kļūt par Baltijas jūras reģiona kartogrāfijas un hidrogrāfijas kompetences centru:

    - Būt vieniem no Baltijas jūras reģiona kartogrāfijas/hidrogrāfijas līderiem.

6. Kļūt par starptautiski atzītu un cienītu jūrniecības nozares pārstāvi:

    - Aktīvi aizstāvēt nozares nacionālās intereses starptautiskajos forumos un sekmēt JA starptautisko atpazīstamību.

7. Sekmēt uzticama pret vidi, sabiedrību, darbiniekiem un sadarbības pusēm atbildīga uzņēmuma tēlu un kļūt par labas klientu apkalpošanas paraugu:

    - Attīstīt un paplašināt pakalpojumu pieejamību elektroniskajā vidē;

    - Modernizēt klientu apkalpošanu;

    - Izstrādāt un ieviest klientu apkalpošanas hartu;

    - Veidot motivējošu darba vidi darbiniekiem;

    - Sekmēt sabiedrības izpratni par jūrniecību un tās nozīmi Latvijas tautsaimniecībā, nozares aktualitātēm un JA darbību (informēta sabiedrība);

    - Izveidot plašākas un regulārākas sadarbības modeli ar nozares asociācijām.

8. Nodrošināt stabilus finanšu un peļņas rādītājus

  2016 2017 2018 2019 2020
Apgrozījums 4,155,000 4,300,000 4,387,800 4,473,000  4,558,200

Pašu kapitāla rentabilitāte

0 0 >1 >1 >1
Aktīvu rentabilitāte 0 0 >0.8 >0.8 >0.8
Komerciālā rentabilitāte jeb neto peļņas rentabilitāte 0 0 >1.1 >1.1 >1.1
Likviditāte 2.5 >2.5 >3 >3 >3
Kapitāla struktūra (aktīvi/ pašu kapitāls) >1 >1 >1 >1 >1
Neto peļņa 0 0 50.000 50.000 50.000
Dividendes (par iepriekšējo gadu) 44.500 0 0 35.000 35.000

 

Ziedojumi

Jūras administrācijas ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija tiek noteikta saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 10.pantu, kas nosaka, ka finanšu līdzekļus un mantu drīkst dāvināt (ziedot) šī likuma 11. un 12.pantā noteiktajā kārtībā, ja vienlaikus pastāv šādi nosacījumi:

 • Dāvinājums (ziedojums) paredzēts kultūras, mākslas, zinātnes, izglītības, sporta, vides vai veselības aizsardzības, kā arī sociālās palīdzības veicināšanai;
 • Pastāv iespēja kontrolēt dāvinājuma (ziedojuma) izlietošanu;
 • Attiecīgā kapitālsabiedrība dāvināšanas (ziedošanas) brīdī ir samaksājusi valstij vai pašvaldībai visus nodokļus un darbiniekiem izmaksājusi algas;
 • Attiecīgā kapitālsabiedrība iepriekšējā pārskata gadā ir strādājusi ar peļņu.

Jūras administrācijas ziedošanas (dāvināšanas) kārtība paredz, ka par ziedojuma (dāvinājuma) piešķiršanu katrā konkrētajā gadījumā lēmumu pieņem Jūras administrācijas valde, ievērojot Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma prasības.

Jūras administrācija iepriekšējos 5 gados nav ne veikusi, ne saņēmusi ziedojumus.

Atalgojuma politika

Jūras administrācijas atalgojuma politikas principi izriet no ārējiem normatīviem aktiem, Jūras administrācijas Noteikumiem par atlīdzību, materiālo stimulēšanu, pabalstiem un kompensācijām un Atalgojuma politikas.

Jūras administrācijas politika atalgojuma jomā ir saglabāt, piesaistīt, motivēt un attīstīt darbiniekus, veicinot ilgtermiņa un īstermiņa mērķu sasniegšanu, rūpēties par darbinieku apmierinātību un iesaisti. 

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta 11. daļā un Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.225 „Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām” noteiktajām prasībām uzņēmumā ir noteikts šāds darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām un ir iespējamas šādas piemaksas, prēmijas, sociālās garantijas.

Informācija par valdes atalgojumu 
Jūras administrācijas valdes atalgojumu nosaka Latvijas Republikas tiesību akti – Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums un Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumi Nr. 791 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”. 

Valdes priekšsēdētāja mēneša atlīdzības apmērs ir piesaistīts Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajam valstī strādājošo iepriekšējā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēram, tam piemērojot koeficientu, kas noteikts atbilstoši kapitālsabiedrības iedalījumam.  Jūras administrācija klasificējama kā vidēja kapitālsabiedrība pēc kapitālsabiedrību raksturojošiem kritērijiem (darbinieku skaits un finanšu rādītāji), kur valdes priekšsēdētāja mēneša atlīdzības noteikšanai maksimālais mēneša atlīdzībai piemērojamais koeficients ir ne vairāk kā 8. 

Nosakot mēneša atlīdzības apmēru, tiek ņemti vērā normatīvajos aktos noteiktie kritēriji, tajā skaitā, kapitālsabiedrības vidējā termiņa stratēģijā definētie mērķi un sasniedzamie rezultāti, pienākumu apjoms, sarežģītība, pārvaldāmie riski, kapitālsabiedrības rīcībā esošie atlīdzības izmaksai pieejamie finanšu līdzekļi. 

Kapitālsabiedrības valdes loceklim par valdes locekļa pienākumu izpildi kapitālsabiedrībā nosaka mēneša atlīdzību 90 procentu apmērā no valdes priekšsēdētāja mēneša atlīdzības. Valdes locekļa mēneša atlīdzību nosaka uz visu valdes locekļa pilnvaru termiņu ar tiesībām to pārskatīt reizi gadā. 

Valdes loceklim var izmaksāt prēmiju reizi gadā pēc gada pārskata apstiprināšanas. Prēmija nedrīkst pārsniegt kapitālsabiedrības valdes locekļa divu mēnešu atlīdzības apmēru. Prēmijas noteikšanā ņem vērā kapitālsabiedrības darbības rezultātus iepriekšējā pārskata gadā, vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildi un kapitālsabiedrības, kā arī valdes locekļa, darbības rezultātus iepriekšējā pārskata gadā. 

Ar sabiedrības valdes locekli slēdz pilnvarojuma līgumu par valdes locekļa pienākumu izpildi, kur saskaņā ar normatīvajiem aktiem valdes loceklim var pielīgt apdrošināšanu un atsaukšanas pabalstu. Jūras administrācijas pilnvarojuma līguma nosacījumi paredz veselības un civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, kā arī iespēju saņemt vienreizēju atsaukšanas pabalstu trīs valdes loceklim noteikto mēneša atlīdzību apmērā gadījumā, ja valdes loceklis tiek atsaukts no pilnvaru pildīšanas pirms termiņa beigām un ja tā nav pamatota ar valdes locekļa vainojamu rīcību pilnvarojuma līguma, normatīvo aktu vai tiesisku akcionāru sapulces lēmumu neizpildē vai pārkāpšanā.