Pārlekt uz galveno saturu

Darbības principi

Kvalitātes vadība

Risku vadība

Ētikas principi

Preču zīme (LOGO)

Pretkorupcijas pasākumi

Ierobežotas pieejamības informācija

Privātuma politika

Vides politika

Trauksmes celšana

Starptautiskā darbība

Sadarbība ar nevalstiskām organizācijām

Sabiedrības atbalsts

 

Kvalitātes vadība

Jūras administrācijas kvalitātes mērķis ir nodrošināt Jūras administrācijas funkciju izpildi atbilstoši nacionālo un starptautisko tiesību normu prasībām, sniedzot klientiem kvalitatīvus pakalpojumus, ņemot vērā visu ieinteresēto pušu prasības.

Lai to sasniegtu, uzņēmumā ir apstiprināta Kvalitātes politika un noteikti darbības principi.

Kvalitates vadības sistēmas sertificēšana

Latvijas jūras administrācijas Kvalitātes vadības sistēma atbilst starptautiskā standarta ISO 9001 : 2015 – “Kvalitātes vadības sistēmas. Prasības” prasībām. Tā auditēta un sertificēta kopš 2001. gada, bet pašreizējais atbilstības sertifikāts izsniegts pēc Bureau Veritas Certification resertifikācijas audita 2019. gada  jūnijā un derīgs 3 gadus.

Sertificētā darbības sfēra ir:

Jūrnieku reģistrācija un jūrnieku sertificēšanas datu bāzes uzturēšana, jūrnieka grāmatiņu izsniegšana, jūrnieku kompetences vērtēšana un sertificēšana, kuģu satiksmes operatoru un loču sertificēšana, ziņojumu par jūrnieku nekompetenci izskatīšana, jūrnieku profesionālās sagatavošanas procesa uzraudzība, komersantu, kuri sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus kuģu apkalpes komplektēšanā licencēšana un uzraudzība, jūrnieku ārstu atzīšana un uzraudzība, kuģu reģistrācija un reģistra uzturēšana, LKR kuģu tehniskā un drošības uzraudzība, ostas valsts kontrole, uzņēmumu, kas veic kuģu drošības aprīkojuma periodiskās pārbaudes un apkopi sertifikācija, uzņēmumu, kas veic kuģu būves, remonta vai modernizācijas darbus sertifikācija, atzīto kuģu klasifikācijas sabiedrību uzraudzība, ostu un ostu iekārtu atbilstības ISPS kodeksa prasībām sertifikācija, navigācijas līdzekļu un sistēmu darbības uzraudzība, kuģošanas drošības informācijas aprites nodrošināšana, hidrogrāfisko mērījumu veikšana, navigācijas publikāciju sagatavošana un izplatīšana, kartogrāfija.

 

Risku vadība

Lai strukturēti, saskaņoti un nepārtraukti visos kapitālsabiedrības līmeņos tiktu

 • apzināti iekšējie un ārējie riski, kas var traucēt funkciju īstenošanu un mērķu sasniegšanu;
 • novērtēta riska rašanās varbūtība (risku lielums) un ietekme uz mērķa sasniegšanu;
 • apzināts kapitālsabiedrības pieņemamais risku līmenis, tos klasificējot no būtiskiem līdz maznozīmīgiem;
 • noteikti un vadīti veicamie pasākumi risku mazināšanai.

Jūras administrācijā tiek īstenota Risku pārvaldība un ir apstiprināta Risku politika.

 

Ētikas principi

Profesionālās ētikas pamatprincipi

1.    Neatkarība un neitralitāte:

 • darbinieka rīcība un lēmumi atbilst Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Jūras administrācijas iekšējiem normatīvajiem aktiem;
 • darbinieks ir neatkarīgs savos spriedumos, lēmumos un rīcībā;
 • darbinieks profesionālajā darbībā neietekmējas no piederības partijām vai politiskām kustībām, savām personiskajām interesēm vai bailēm no kritikas;
 • darbinieks pilda savus pienākumus, veicinot sabiedrības uzticību Jūras administrācijai, un atturas no darbībām, kas varētu ietekmēt lēmuma pieņemšanu un mazināt Jūras administrācijas autoritāti un darbības nozīmi.

2.    Objektivitāte un taisnīgums:

 • darbinieks pilda savus pienākumus objektīvi un taisnīgi, ievērojot personu vienlīdzību likuma priekšā un neizrādot īpašu labvēlību vai privilēģijas kādai personai;
 • izskatot jautājumus un pieņemot lēmumus, darbinieks ņem vērā tikai objektīvi pārbaudītu informāciju. Darbinieks profesionālās darbības rezultātā pieņem lēmumu, pamatojoties uz iegūtajiem faktiem un pierādījumiem, nepieļaujot kāda atsevišķa izteiktā viedokļa ietekmi;
 • darbinieks ir paškritisks, prot atzīt un labot savas kļūdas un atvainoties par neētisku rīcību.

3.    Profesionalitāte:

 • darbinieks savus pienākumus veic profesionāli, ar atbildības sajūtu, precīzi un godīgi, izmantojot labāko pieredzi un praksi;
 • darbinieks pienākumus veic Jūras administrācijas un visas sabiedrības interesēs;
 • darbinieks paplašina un padziļina profesionālās zināšanas, apgūst nepieciešamās iemaņas un prasmes, savus pienākumus veic lietpratīgi un pienācīgi;
 • darbinieks sadarbojas ar citiem kolēģiem, sniedzot vai saņemot nepieciešamo palīdzību uzdevuma veikšanai.

4.    Atklātība un lojalitāte:

 • darbinieks savā darbībā ievēro atklātību pret sabiedrību saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
 • ar profesionālo darbību saistītajos publiskajos izteikumos darbinieks paskaidro, vai viņš pauž savu personisko vai Jūras administrācijas viedokli;
 • darbinieks ir lojāls pret Jūras administrāciju un ievēro tās darbības mērķi un pamatvērtības;
 • darbinieks saskarsmē ar citām personām izturas ar cieņu, respektē profesionālās prasības un likumiskās intereses;
 • darbinieks neiesaistās aktivitātēs, blakus darbos un komercdarbībā, kas ietekmē profesionālu darba pienākumu izpildi vai rada pamatotas aizdomas par potenciāliem vai esošiem interešu konfliktiem un to rašanās riskiem.

5.    Konfidencialitāte:

 • darbinieks ievēro konfidencialitāti attiecībā uz informāciju, kurus viņš ieguvis, pildot profesionālos pienākumus;
 • darbinieks profesionālās darbības rezultātā saņemto informāciju neatklāj bez attiecīga pilnvarojuma un nelieto, lai vērstos pret kādu institūciju, personu vai citādi izmantotu personiskās interesēs;
 • darbinieks neizpauž Jūras administrācijas ierobežotās pieejamības informāciju, kura ir paredzēta ierobežotam personu lokam saistībā ar darba pienākumu veikšanu un, kuras izpaušana vai nozaudēšana šīs informācijas rakstura vai satura dēļ apgrūtina vai var apgrūtināt Jūras administrācijas darbību, nodara vai var nodarīt kaitējumu personas tiesībām un tiesiskajām interesēm.

6.    Godprātība:

 • darbinieks savus amata vai darba pienākumus pilda godprātīgi, neizmantojot amata stāvokļa priekšrocības personīgā labuma gūšanai sev vai citai personai.

7.    Orientācija uz klientu:

 • darbinieks apzinās, ka pārstāv iestādi un ka ikvienā saskarsmes situācijā viņa attieksme un rīcība ietekmē klienta priekšstatu par Jūras administrāciju;
 • darbinieks vēlas un cenšas izprast katra klienta vēlmes, respektē tās, ir pretimnākošs un ar vēlmi palīdzēt un rast risinājumu jebkurā viņam svarīgā jautājumā;
 • ja klienta problēmas risināšana nav darbinieka kompetencē, tas paskaidro un iespēju robežās informē par iespējamiem risinājumiem, citiem darbiniekiem vai institūcijām, kas varētu palīdzēt;
 • darbinieki izskaidro klientam pieņemto lēmumu, negatīva lēmuma gadījumā pamato ar objektīviem pierādījumiem. Darbinieki cenšas darīt visu iespējamo, lai neizprasta lēmuma rezultātā nerastos konflikti, pārsūdzības;
 • darbinieks cenšas sniegt klientiem ērtā un saprotamā formā informāciju par pakalpojumu saņemšanas kārtību un nosacījumiem;
 • darbinieks, pieņemot lēmumu, ņem vērā visu ieinteresēto pušu intereses, par prioritārām vienmēr izvēloties valsts un sabiedrības intereses;
 • darbinieki cenšas pilnveidot un vienkāršot pakalpojumu sniegšanas procedūru, aicina savus klientus sniegt atsauksmes par saņemto pakalpojumu, priekšlikumus pilnveidei. Saņemtās klientu sūdzības tiek rūpīgi analizētas.

Preču zīme (LOGO)

Jūras administrācijas preču zīme (LOGO) ir reģistrēta Patentu valdes Valsts preču zīmju reģistrā un tā ir Jūras administrācijas īpašums.

JA logo

Preču zīme ir figurāla, t.i., tā sastāv no grafiskiem elementiem. Preču zīmes forma ir kvadrātiska. Uz horizontālu joslu fona (simbolizē viļņus) ir izvietots stilizēts buru kuģa apveids. Virs kuģa mastiem ir izvietotas trīs zvaigznes, kas simbolizē Latvijas valstiskuma piederību. Zīmes horizontālo fona joslu savstarpējā izvietojuma attiecība sašaurinās/paplašinās no zīmes apakšas uz augšu. Kuģa buras joslu savstarpējā izvietojuma attiecība ir atbilstoša Latvijas valsts karoga sadalījumam joslās. Preču zīmes pamatkrāsas ir tumši zila, sudrabota un balta.

Preču zīmes lietojuma tiesības

Ja persona vēlas, lai tai piešķir Jūras administrācijas preču zīmes lietojuma tiesības, tā iesniedz Jūras administrācijā rakstveida iesniegumu. Jūras administrācija izskata šo iesniegumu viena mēneša laikā un pieņem lēmumu par atļauju lietot Jūras administrācijas preču zīmi vai lēmumu par atteikumu izsniegt Jūras administrācijas preču zīmes lietošanas atļauju. Pieņemto lēmumu attiecībā par preču zīmes lietošanas tiesībām Jūras administrācija paziņo iesniedzējam uz iesniegumā norādīto adresi vai e-pastu. 

Pozitīva lēmuma gadījumā, Jūras administrācija izsniedz preču zīmes lietošanas atļauju. Atļauja apliecina personas tiesības taisnīgi un godprātīgi lietot Jūras administrācijas preču zīmi kā vienotu veselumu saimnieciskajā apritē Jūras administrācijas saskaņotajā kārtībā un veidā, t.i., ievērojot:
•  Jūras administrācijas preču zīmes lietošanas pamatprincipus;
•  iesniegumā preču zīmes lietošanas tiesību saņemšanai norādīto un JA apstiprināto preču zīmes lietošanas veidu;
•   iesniegumā norādīto un Jūras administrācijas apstiprināto preču zīmes lietošanas termiņu. 

Jūras administrācijas preču zīmes lietošanas tiesības piešķir izmantošanai Latvijas Republikas teritorijā uz noteiktu laiku un bez atlīdzības.
 

Pretkorupcijas pasākumi

Atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 17. oktobra noteikumu Nr. 630 “Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā”, likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, “Trauksmes celšanas likuma” prasībām, Jūras administrācijā ir izveidota iekšējās kontroles sistēma.

1. Ar dalībnieku sapulces lēmumu apstiprināta Korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas politika.

2. Ar JA valdes lēmumu ir apstiprināti Noteikumi par ētikas kodeksu, interešu konflikta novēršanu un pretkorupcijas pasākumiem, kas nosaka:

 • darbinieku profesionālās ētikas un uzvedības pamatprincipus;
 • interešu konflikta novēršanas principus, nodrošinot JA darbinieku darbību sabiedrības interesēs, nepieļaujot darbinieku, to radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās ieinteresētības ietekmi uz JA darbinieku darbību, veicinot darbinieku darbības atklātumu un atbildību sabiedrības priekšā, kā arī sabiedrības uzticēšanos JA; 
 • pretkorupcijas pasākumu organizēšanas kārtību un to īstenošanas kontroli, nodrošinot korupcijas risku vadību, pretkorupcijas pasākumu plānošanu un izpildes uzraudzību;
 • iekšējo trauksmes celšanas sistēmu;
 • rīcība prettiesiskas darbības gadījumos.

3.  Uzņēmumā ir identificēti un izvērtēti korupcijas riski visos uzņēmuma procesos un funkcijās, sagatavots veicamo pasākumu plāns;

4.    Atbilstoši JA pretkorupcijas pasākumu plānam 2021.gadā veiktas šādas darbības:

 • nodrošināta darbinieku apmācība, paaugstinot izpratni par korupciju;
 • ir spēkā procedūra par darbinieku pieņemšanu darbā. Darbinieks, kas uzsāk pienākumu izpildi valsts amatpersonas statusā,  tiek informēts par spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem  – kas jāzina darbiniekam-valsts amatpersonai;
 • veikta regulāra darbinieku informēšana par tiesībām un pienākumiem amatu savienošanas gadījumos, pārskata periodā saņemti divi amatu savienošanas iesniegumi;
 • nodrošinātas darbinieku apmācības par publisko iepirkumu likuma piemērošanas aspektiem un par interešu konflikta novēršanas  jautājumiem;
 • pārskatīta un aktualizēta Iepirkumu procedūra. Plānotie iepirkumi tiek veikti, pamatojoties uz budžetā apstiprinātajām iegādēm;
 • aktualizēts JA amatpersonu saraksts;
 • aktualizēts rīkojums par ierobežotas lietošanas informāciju;
 • salīdzināta amatpersonu deklarācijās paustā informācijas ar JA rīcībā esošo informāciju;
 • noteikta ziņošanas kārtība par prettiesiskiem koruptīviem gadījumiem;
 • uzņēmuma tīmekļa vietnē ievietota nepieciešamā informācija trauksmes cēlējiem, kas nav uzņēmuma darbinieki;
 • darbinieku ikgadējās aptaujās iekļauti jautājumi par viņu pieredzi un dota iespēja anonīmi sniegt informāciju par korupcijas gadījumiem;
 • klientu apmierinātības aptaujās iekļauti jautājumi par viņu pieredzi un dota iespēja anonīmi sniegt informāciju par korupcijas gadījumiem;
 • ieviešot IS satura izmantošanas kontroles, samazināta prettiesiskas rīcības iespējamība ar ierobežotas pieejamības informāciju;
 • turpinās darbs pie izmaiņām klientu apkalpošanā, palielinot elektronisko dokumentu aprites īpatsvaru, lai samazinātu tiešo kontaktēšanos ar klientiem.

 

Ierobežotas pieejamības informācija

Lai nodrošinātu Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. punkta, trešās daļas un 9. panta trešās daļas prasības, veicot valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Latvijas Jūras administrācija” noteiktās funkcijas un pienākumus ir noteikts ierobežotas pieejamības informācijas statuss informācijai saskaņā ar 2019. gada 5.jūlijā apstiprinātu ierobežotas pieejamības informācijas sarakstu
Ierobežotas pieejamības informācija var tikt izsniegta pamatojoties uz izvērtētu privātpersonas (fiziskās personas, privāto tiesību juridiskās personas vai šādu personu apvienības) rakstveida pieprasījumu, ko parakstījis informācijas pieprasītājs un kurā norādīts pieprasītāja vārds, uzvārds vai nosaukums (firma), deklarētā dzīves vieta vai juridiskā adrese, informācijas vajadzības pamatojums, mērķis, kādam tā tiks izmantota, kā arī tiek apliecināts, ka informācijas izsniegšanas gadījumā tā tiks izmantota tikai informācijas pieprasījumā norādītajam mērķim.

Arhīva izziņu (tai skaitā par darba stāžu, izpeļņu, sociālā nodokļa ieturēšanu, darbu kaitīgos apstākļos vai mācībām) pieprasa, aizpildot specializētu iesnieguma veidlapu

 

Privātuma politika

1. Vispārīgie jautājumi

1.1 Jūras administrācijas privātuma politika skaidro, kā Jūras administrācija apstrādā fizisko personu datus, datu subjekta tiesību īstenošanas kārtību un citus ar personas datu aizsardzību saistītos jautājumus.

1.2.  Jūras administrācija kā pārzinis veic personas datu apstrādi saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulu Nr.2016/679 (turpmāk – VDAR), Fizisko personu datu apstrādes likumu, Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumu, Jūras kodeksu, kā arī citiem Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

1.3. Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija vispārīgas informācijas par Jūras administrācijas veikto personas datu apstrādi saņemšanai: personas.datiatlja.lv. Detalizētu ziņu pieprasījumu par noteiktas fiziskās personas datu apstrādi persona iesniedz Jūras administrācijā saskaņā ar privātuma politikas 8.punktā noteikto kārtību.

1.4.  Papildus šai politikai informācija par personas datu apstrādi ir iekļauta līgumos, ar Jūras administrācijas funkciju veikšanu saistītos normatīvajos aktos un Jūras administrācijas iekšējos normatīvajos aktos. Attiecībā uz specifiskām datu apstrādēm var tikt noteikti papildu, specifiski nosacījumi, par ko persona tiks informēta brīdī, kad sniedz attiecīgus datus.

1.5.  Jūras administrācija apzinās, ka personas dati ir datu subjekta īpašums un vērtība, tādēļ tie apstrādājami, ievērojot konfidencialitāti un drošību. 

1.6. Jūras administrācija aizsargā personas datus, izmantojot dažādus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, ņemot vērā apzinātos privātuma riskus, kas ir Jūras administrācijas ietekmē un tai pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus. 

1.7.   Jūras administrācija apņemas pastāvīgi pārskatīt un uzlabot personas datu aizsardzības pasākumus.

1.8.  Jūras administrācija prezumē, ka pirms datu sniegšanas Jūras administrācijai datu subjekts ir iepazinies ar šo privātuma politiku. 

1.9.  Jūras administrācijai ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas šajā privātuma politikā, publicējot privātuma politikas aktuālo versiju Jūras administrācijas tīmekļa vietnes sadaļā “Privātuma politika”.
    
    2. Personas datu apstrāde, nolūki un tiesiskie pamati

2.1 Jūras administrācija apstrādā dažādu veidu un formātu personas datus - informāciju, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, piemēram, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, personas kontaktinformāciju, u.c. elektroniska vai papīra formāta informāciju, kas galvenokārt nepieciešama 2.3. apakšpunktā minēto nolūku izpildei.

2.2. Jūras administrācijas pārziņā esošos personas datus tās vārdā apstrādā tikai pilnvarotas personas – Jūras administrācijas darbinieki vai kāds no Jūras administrācijas nolīgtiem apstrādātājiem (pilnvarojums darbiniekiem izriet no darba līgumiem, rīkojumiem u.c. iekšējiem normatīvajiem aktiem, apstrādātājiem - no savstarpēji noslēgtiem līgumiem). Darbiniekiem un nolīgtiem apstrādātājiem, veicot datu apstrādi, ir pienākums ievērot un rūpēties, lai tiktu ievērotas personas datu apstrādes un aizsardzības prasības.

2.3.  Jūras administrācija saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto tiesisko regulējumu veic valsts deleģētās valsts pārvaldes funkcijas jūrlietu pārvaldes un jūras drošības jomā un, sniedzot savus pakalpojumus, apstrādā dažādus personas datu veidus galvenokārt šādiem nolūkiem: 
2.3.1. deleģēto funkciju un uzdevumu izpildei (kuģu un jahtu reģistrēšanai, kuģu, kuģošanas kompāniju un ostu uzraudzībai, kontrolei un drošības pārbaudēm, jūrnieku kompetences pārbaudēm, sertificēšanai un kompetenci apliecinošu dokumentu izsniegšanai, jūrnieku sertificēšanas datu bāzes uzturēšanai, speciālo atļauju izsniegšanai komersantiem, jūrnieku ārstu atzīšanai u.c.);
2.3.2. dokumentu un arhīva pārvaldībai;
2.3.3. privāttiesisku un publisku līgumu sagatavošanai un noslēgšanai, līgumsaistību izpildei un norēķinu administrēšanai;
2.3.4. grāmatvedības uzskaitei un personāla vadībai;
2.3.5. sabiedrības informēšanai par savu darbību un jūrnieka profesijas popularizēšanai;
2.3.6. noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības, aizsardzībai, kā arī valsts drošības interešu nodrošināšanai.
 

2.4. Jūras administrācija apstrādā personas datus, galvenokārt pamatojoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
-    normatīvajos aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde;
-    sabiedrības interešu izpilde - lai izpildītu sabiedrības interesēs īstenojamus uzdevumus vai īstenotu oficiālas pilnvaras, kas noteiktas tiesību aktos;
Papildus tiesiskie pamati var būt šādi:
-    līgumsaistību noslēgšana un izpilde - datu apstrāde izriet no uzņēmuma līgumsaistībām vai, ievērojot personas pieprasījumu, datu apstrāde nepieciešama, lai noslēgtu attiecīgu līgumu;
-    piekrišana - datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
-    pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošana - šāds personas datu apstrādes pamats ir pieļaujams tikai tad, ja netiek būtiski ietekmētas personas, kuras dati tiek apstrādāti, intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības (šo tiesisko pamatu nepiemēro personas datu apstrādei, ko veic Jūras administrācija, pildot valsts pārvaldes uzdevumus);
-    vitālo interešu aizsardzība - datu apstrāde ir nepieciešama, lai aizsargātu fiziskās personas vitāli svarīgas intereses, tai skaitā dzīvību un veselību.

2.5.  Jūras administrācijas organizēto pasākumu laikā var tikt veikta fotoattēlu un videoierakstu uzņemšana – sabiedrības informēšanai par Jūras administrāciju, atpazīstamības nodrošināšanai un vēstures arhīva veidošanai. Pirms pasākuma norises persona ir tiesīga vērsties pie Jūras administrācijas pasākumu organizatora ar lūgumu to nefotografēt vai nefilmēt, un pasākuma organizators darīs visu iespējamo, lai šāds lūgums tiktu ievērots. Personas dati, kas iegūti šāda pasākuma laikā, var tikt publicēti un apstrādāti bez laika ierobežojuma, tomēr, neskatoties uz minēto, datu subjektam ir tiesības lūgt dzēst viņa datus un minētais lūgums tiks izvērtēts.

2.6.    Jūras administrācijas ēkās un apsaimniekotajās teritorijās tiek veikta videonovērošana noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai saistībā ar īpašuma aizsardzību, pārziņa tiesisko interešu aizsardzībai un personas vitāli svarīgu interešu, tostarp dzīvības un veselības, aizsardzībai. Personas dati, kas iegūti videonovērošanas rezultātā, tiek uzglabāti 30 dienas no videoieraksta veikšanas brīža, pēc šī termiņa beigām dati tiek dzēsti, ja dati iepriekš nav pieprasīti vai nav konstatēti noziedzīgi nodarījumi. Ja dati iepriekš ir pieprasīti no kompetentām valsts vai pašvaldību institūcijām, vai ir konstatētas noziedzīga nodarījuma vai pārkāpuma pazīmes, datus uzglabā pēc nepieciešamības.
 

3. JA ievēro šādus datu apstrādes principus:


3.1. likumīga un godprātīga datu apstrāde datu subjektam pārredzamā veidā;
3.2.     apstrāde tiek veikta konkrētiem, skaidriem un tiesiskiem nolūkiem, un tie netiek apstrādāti ar nolūkiem nesaderīgā veidā;
3.3.     datu apjoms ir adekvāts - atbilstīgs, ne pārmērīgs, ņemot vērā nolūkus, kādos tos apstrādā;
3.4.     dati ir precīzi un aktuāli, kā arī tie tiek laikus laboti vai dzēsti, ja dati ir nepilnīgi vai neatbilst personas datu apstrādes nolūkam;
3.5.     datus neglabā ilgāk, nekā tas ir nepieciešams nolūkiem, kādos attiecīgos personas datus apstrādā;
3.6.     datus apstrādā, ievērojot datu subjektu tiesības;
3.7.     dati tiek apstrādāti tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus. Datiem nevar piekļūt nepilnvarotas personas.
3.8.     datus nepārsūta uz citām organizācijām, iestādēm vai valstīm bez drošas un adekvātas aizsardzības.
 

4. Automatizēti lēmumi

Jūras administrācijas lēmumi par personas datu apstrādi netiek pieņemti automatizēti, datu apstrāde paredz cilvēka līdzdalību datu apstrādes lēmuma pieņemšanas procesā.    

                             
5. Personas datu glabāšanas ilgums

5.1. Jūras administrācija glabā un apstrādā personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem kritērijiem:
   5.1.1. pastāv normatīvajos aktos noteikts pienākums datus glabāt;
 5.1.2. dati ir nepieciešami tam nolūkam, kam tie ir saņemti (piemēram, līgumsaistību noslēgšanai un izpildei, pakalpojumu sniegšanai, u.c.);
   5.1.3. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Jūras administrācija vai datu subjekts var realizēt savas leģitīmās (likumiskās) intereses (piemēram, iesniegt iebildumus, celt vai uzturēt prasību tiesā, u.c.);
  5.2.4. ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

5.2.     Pēc tam, kad minētie kritēriji nav piemērojami, personas dati tiek dzēsti vai iznīcināti, vai nodoti glabāšanā valsts arhīvam saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
 

6. Personas datu saņēmēji

6.1. Personas dati, atbilstoši nepieciešamībai, varētu tikt darīti zināmi:
   6.1.1. Jūras administrācijas darbiniekiem, kuriem tas nepieciešams darba pienākumu izpildei;
  6.1.2. personas datu apstrādātājiem atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tikai nepieciešamā apjomā, piemēram, auditoriem, uzņēmuma ārējiem konsultantiem, datu bāzes izstrādātājiem/tehniskajiem uzturētājiem, citām personām, kuras ir saistītas ar pakalpojumu sniegšanu Jūras administrācijai, un kuru ietvaros nav iespējams iztikt bez datu apstrādes. Jūras administrācija rūpīgi izvēlas pakalpojuma sniedzējus, kuriem pakalpojuma sniegšanas ietvaros ir jāapstrādā personas dati. Jūras administrācija, slēdzot līgumus ar personas datu apstrādātājiem, ietver tajos no VDAR izrietošas personas datu apstrādes un aizsardzības prasības, kā arī norādes par to, ka apstrādātājiem dati nav apstrādājami citiem mērķim, kā vienīgi Jūras administrācijas pakalpojuma sniegšanai.
  6.1.3.  tiesībsargājošām  iestādēm, valsts un pašvaldības iestādēm, starptautiskām jūrniecības nozares uzraudzības iestādēm un citu valstu kompetentajām iestādēm saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto.
  6.1.4.  atsevišķos gadījumos - personām, kas pieprasa informāciju atbilstoši ierobežotas pieejamības informācijas tiesiskajam regulējumam, rūpīgi izvērtējot, vai šādai datu nodošanai ir atbilstošs juridiskais pamats.

6.2. Jūras administrācija apstrādā personas datus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas teritorijā. Tomēr, ņemot vērā jūrniecības nozares starptautisko raksturu, atsevišķos izņēmuma gadījumos, pamatojoties uz Jūras administrācijai saistošo normatīvo regulējumu, var pastāvēt gadījumi, kad dati jānosūta ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas vai uz starptautisku organizāciju.
 

7. Datu subjekta tiesības 

7.1 Saskaņā ar VDAR noteikumiem datu subjektam ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību VDAR noteiktajos gadījumos un kārtībā.

7.2.     Ja gadījumā personas datu apstrāde pamatojas uz datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī to atsaukt un Jūras administrācija turpmāk datu subjekta personas datus, kurus apstrādāja uz piekrišanas pamata, vairs attiecīgam nolūkam neapstrādās. Piekrišanas atsaukums neietekmē tās apstrādes likumību, kas tikusi veikta, pamatojies uz piekrišanu, pirms atsaukuma. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskiem pamatiem.

7.3.     Ja datu subjektam ir kādi iebildumi saistībā ar tā personas datu apstrādi, datu subjekts tiek aicināts vērsties Jūras administrācijā. Jūras administrācija datu subjekta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, datu subjektam ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā.  Iesniegumu paraugus Datu valsts inspekcijai un citu saistītu informāciju iespējams atrast Datu valsts inspekcijas mājaslapā (http://www.dvi.gov.lv/lv/datu-aizsardziba/privatpersonam/iesniegumu-paraugi/).
 

8. Datu subjekta pieprasījums 


8.1.     Lai pēc iespējas efektīvāk izpildītu datu subjekta pieprasījumu, datu subjekti ir aicināti izmantot pieprasījuma veidlapu.

8.2.     Datu subjekta pieprasījums iesniedzams vienā no šādiem veidiem: 

 • ierakstītā pasta sūtījumā, adresējot - VSIA “Latvijas Jūras administrācija”, Rīga, Trijādības iela 5, LV-1048.
 • personīgi, rakstveidā iesniedzot VSIA “Latvijas Jūras administrācija” Trijādības ielā 5, 2.stāvā biroja administratorei, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 • personīgi, rakstveidā iesniedzot VSIA “Latvijas Jūras administrācija” Jūrnieku reģistrā, Katrīnas ielā 2A, 2.stāvā lietderības sekretārei, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 • parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz elektroniskā pasta adresi - ljaatlja.lv.

8.3.     Datu subjekta pieprasījumu JA izvērtē un izpilda mēneša laikā, skaitot no pieprasījuma saņemšanas brīža. Ja būs nepieciešama papildu informācija no datu subjekta, lai JA varētu nodrošināt attiecīgās informācijas sniegšanu, tā tiks pieprasīta pēc iespējas ātrāk, lai arī pēc iespējas ātrāk sniegtu atbildi uz datu subjekta pieprasījumu. Ņemot vērā pieprasījuma sarežģītību, tā izpildes laiks var tikt pagarināts vēl uz diviem mēnešiem. Šādā gadījumā JA informē datu subjektu par pieprasījuma izpildes pagarinājumu un kavēšanās iemesliem mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Ja, izvērtējot datu subjekta pieprasījumu, JA secina, ka datu subjekta pieprasījums ir acīmredzami nepamatots vai pārmērīgs, JA, sniedzot datu subjektam attiecīgu skaidrojumu, var pieprasīt saprātīgu samaksu, ņemot vērā administratīvās izmaksas, kas saistītas ar pieprasītās darbības veikšanu, vai arī - atteikties izpildīt pieprasījumu.
 

Vides politika

Vides politika

Ņemot vērā, ka Jūras administrācija ir valsts kapitālsabiedrība, kas veic normatīvajos aktos noteikto funkciju izpildi, uzņēmums apzinās savas darbības rezultātā radīto ietekmi uz vidi, iestājas par ilgtspējīgu attīstību, rīkojas videi atbildīgi visos savas darbības aspektos. 

Uzņēmums piemēro labākos pieejamos vides aizsardzības risinājumus, ņemot vērā izmaksu un ieguvumu samērīguma principu, kā arī pievērš uzmanību tam, lai netiktu pasliktināta klientiem sniegto pakalpojumu kvalitāte. 

Uzņēmums apzinās, ka darbinieku izglītošana par videi draudzīgu rīcību ikdienā un vides pārvaldība uzņēmumā ir svarīgi aspekti Latvijas un globālo vides aizsardzības mērķu sasniegšanai. 

Uzņēmumā ir apstiprināta Vides politika.

Ietekmes uz vidi mazināšanai Jūras administrācija pielieto šādus principus:

 • veic savu darbību saskaņā ar normatīvajiem aktiem un piemēro labākos pieejamos vides aizsardzības risinājumus, ņemot vērā pasākumu izmaksu samērīgumu;
 • identificē ietekmes uz vidi aspektus, nosaka mērķus un uzdevumus, uzrauga rezultātus, izvērtē ieviesto pasākumu efektivitāti; nepieciešamības gadījumā nosaka jaunus uzdevumus/mērķus un/vai pasākumus;
 • iekļauj vides politikas mērķus uzņēmuma darbības stratēģijā un integrē tos uzņēmuma kvalitātes vadības sistēmā, lai nodrošinātu uzņēmuma darbības ietekmes uz vidi nepārtrauktu mazināšanu;
 • apņemas mazināt ietekmi uz klimatu, samazinot enerģijas patēriņu;
 • apņemas ilgtspējīgi izmantot resursus, samazināt uzņēmuma darbības rezultātā radušos atkritumu daudzumu un veicina atkritumu pārstrādi tos šķirojot;
 • uzņēmums īsteno videi draudzīgus jeb “zaļus” iepirkumus, kur tas ir iespējams;
 • lai veicinātu darbinieku atbildību pret vidi, izglīto un informē darbiniekus par tēmām, kas saistītas ar vides aizsardzību un mūsu uzņēmumā noteiktajiem vides mērķiem;
 • rāda priekšzīmi citiem, iesaistoties vides aizsardzības un dabas saglabāšanas pasākumos, un aicina to darīt arī citiem.
   

Trauksmes celšana

Trauksmes cēlēja ziņojumam rekomendējam izmantot veidlapu.

Trauksmes cēlēja ziņojumu var iesniegt  šādos veidos:

 • elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi trauksmeatlja.lv;
 • pa pastu, nosūtot Jūras administrācijas ziņojumu izskatīšanas komisijai.

Starptautiskā darbība

YourEurope_logo

Sadarbība ar nevalstiskām organizācijām

Sabiedrības atbalsts

Jūras administrācija iesaistās un atbalsta pasākumus, aktivitātes un iniciatīvas, kuru mērķis ir veicināt pozitīvas un iedvesmojošas pārmaiņas mūsu sabiedrībā un apkārtējā vidē. 
Sabiedrības atbalsta jomas:

•    Jūrniecība,
•    Izglītība (konkurss enkurss, ēnu diena, enkura stipendijas),
•    Drošība,
•    Sociālā.

Atbalsta formas ir visdažādākās – aktīva Jūras administrācijas darbinieku dalība un brīvprātīgais darbs, sabiedrības informēšana par jūrniecības jautājumiem, dalīšanās pieredzē.

Sabiedrības atbalsta jautājumos lūgums sazināties ar Sabiedrisko attiecību speciālisti.