Pārlekt uz galveno saturu

Korporatīvā pārvaldība

Vīzija

Misija

Stratēģija

Kvalitātes vadība

Ētikas principi

Pretkorupcija

Ziedojumu stratēģija

Ierobežotas pieejamības informācija

Privātuma politika

Atalgojuma politikas principi

 

Vīzija

Mūsu uzņēmums ir moderna, starptautiski atpazīstama organizācija – reģiona nozares eksperts, kurš, tālredzīgi izmantojot jaunāko tehnoloģiju iespējas un balstoties uz profesionālu darbinieku komandu, sniedz kvalitatīvus pakalpojumus saviem klientiem un efektīvi realizē sev uzticētās karoga valsts, ostas valsts un piekrastes valsts funkcijas. Mēs esam labas uzņēmuma pārvaldības paraugs.

 

Misija

Mēs rūpējamies, lai Latvijas karoga kuģi atbilst augstiem drošības un tehniskajiem standartiem, mūsu valsts ostas un kuģi tajās tiek ekspluatēti droši, kuģu ceļi ir pilnībā uzmērīti un aprīkoti ar moderniem navigācijas līdzekļiem, Latvijas jūrnieku kvalifikācija un kompetence ir viena no augstākajām starp ES dalībvalstīm.

 

Stratēģija

1. Panākt nacionālajā Kuģu reģistrā esošās kuģu flotes pieaugumu

    - Sekmēt kuģu īpašnieku/ tehniskās-vadības kompāniju interesi attīstīt savas biznesa aktivitātes Latvijā

2. Sekmēt kuģošanas drošību Latvijas ūdeņos un uz Latvijas karoga kuģiem. Latvija Eiropas Savienības kontekstā ir stabila karogvalsts ar kvalitatīvu un drošu kuģu floti gan no tehniskā, gan funkcionālā viedokļa

    - Nodrošināt regulāras un kvalitatīvas Latvijas karoga kuģu tehniskās apskates

    - Nodrošināt regulāras un kvalitatīvas Latvijas ostās ienākošo ārvalstu kuģu tehniskās apskates (ņemot vērā Latvijas ostās apkalpoto kuģu skaita prognozi)

    - Saglabāt ikgadēji veikto hidrogrāfisko mērījumu apjomu, lai uzturētu drošu un nepārtrauktu kuģu satiksmi Latvijas teritoriālajos ūdeņos

    - Veikt regulārus informatīvus un izglītojošus pasākumus ostu termināļu operatoriem par aktualitātēm bīstamo kravu pārvadājumos un ostu aizsardzības (ISPS) jomā

3. Paplašināt savu dalību kuģošanas drošību veicinošo pakalpojumu segmentā. Sekmēt inovatīvu tehnoloģiju un risinājumu izmantošanu, lai paaugstinātu kuģošanas drošību Latvijas ūdeņos 

    - Veicināt “Vienotā loga” datu apmaiņas principa sniegto iespēju izmantošanu jūras transporta nozarē

    - Sadarbojoties ar ostu pārvaldēm, piedalīties kuģošanas drošības/ navigācijas pakalpojumu sniegšanā, nodrošināt optimālu tehnoloģisko resursu izmantošanu

4. Izveidot Latvijas jūrnieku profesionālās sagatavošanas sistēmu par vienu no labākajām starp Eiropas Savienības dalībvalstīm. Tā ir sabalansēta ar darba tirgus perspektīvu un orientēta uz kuģošanas nozares tehnoloģiski attīstītāko segmentu (no comodity), un nerada ierindas jūrnieku pārprodukciju

    - Sekmēt uz augstākajiem starptautiskajiem standartiem bāzētas jūrnieku profesionālās sagatavošanas sistēmas izveidi

5. Kļūt par Baltijas jūras reģiona kartogrāfijas un hidrogrāfijas kompetences centru

    - Būt vieniem no Baltijas jūras reģiona kartogrāfijas/hidrogrāfijas līderiem

6. Kļūt par starptautiski atzītu un cienītu jūrniecības nozares pārstāvi

    - Aktīvi aizstāvēt nozares nacionālās intereses starptautiskajos forumos un sekmēt JA starptautisko atpazīstamību

7. Sekmēt uzticama pret vidi, sabiedrību, darbiniekiem un sadarbības pusēm atbildīga uzņēmuma tēlu un kļūt par labas klientu apkalpošanas paraugu

    - Attīstīt un paplašināt pakalpojumu pieejamību elektroniskajā vidē

    - Modernizēt klientu apkalpošanu

    - Izstrādāt un ieviest klientu apkalpošanas hartu

    - Veidot motivējošu darba vidi darbiniekiem

    - Sekmēt sabiedrības izpratni par jūrniecību un tās nozīmi Latvijas tautsaimniecībā, nozares aktualitātēm un JA darbību (informēta sabiedrība)

    - Izveidot plašākas un regulārākas sadarbības modeli ar nozares asociācijām

8. Nodrošināt stabilus finanšu un peļņas rādītājus

 

2016

2017

2018

2019

2020

Apgrozījums

4,155,000

4,300,000

4,387,800

4,473,000

4,558,200

Pašu kapitāla rentabilitāte

0

0

>1

>1

>1

Aktīvu rentabilitāte

0

0

>0.8

>0.8

>0.8

Komerciālā  rentabilitāte, jeb neto peļņas rentabilitāte

0

0

>1.1

>1.1

>1.1

Likviditāte

2.5

>2.5

>3

>3

>3

Kapitāla struktūra (aktīvi/pašu kapitāls)

>1

>1

>1

>1

>1

Neto peļņa

0

0

50,000

50,000

50,000

Dividendes (par iepriekšējo gadu)

44,500

0

0

35,000

35,000

 

Ieņēmumi par navigācijas pakalpojumiem ostās sastāda lielāko daļu no VAS “Latvijas Jūras administrācija” kopējiem ieņēmumiem, attiecīgi jebkuras izmaiņas šo ieņēmumu konjunktūrā var būtiski ietekmēt uzņēmuma finanšu rezultātu. Ieņēmumi no maksas par navigācijas pakalpojumiem ir tieši atkarīgi no Latvijas ostās ienākošo kuģu kopējās bruto tilpības. Ostās ienākošo kuģu kopējā bruto tilpība korelē ar caur Latvijas ostām pārkrauto kravu apjomu. 2015.gadā, līdz ar naftas cenu kritumu un Krievijai noteiktajām ekonomiskajām sankcijām, sākās caur Latvijas ostām pārkrauto kravu apjoma kritums (-6% 2015/2014). Šī tendence saglabājas arī 2016.gadā (-15.4% pirmajā ceturksnī).

Nosakot uzņēmuma finanšu mērķus, tiek ņemti vērā šādi pieņēmumi:

 1. 2016.gada beigās ostās pārkraujamo kravu apjoms stabilizēsies un saglabāsies 2016.gada pirmo piecu mēnešu līmenī. 2017.gadā atgriezīsies pozitīva ostās pārkrauto kravu apjomu tendence attiecībā pret 2016.gadu;
 2. Netiks veiktas būtiskas izmaiņas valsts noteiktajās nodokļu likmēs;
 3. 2017.gadā tiks pārskatīts MK apstiprinātais JA maksas pakalpojumu cenrādis (pēdējās izmaiņas 2008.gadā);
 4. Maksas par navigācijas pakalpojumiem tarifu stratēģijas darbības periodā plānots palielināt par 10% (pēdējās izmaiņas 2008.gadā).

 

Kvalitātes vadība

Ieinteresēto pušu apmierinātība

 • Akcionārs ir apmierināts ar uzņēmuma finanšu un rezultatīvajiem rādītājiem. Deleģēto uzdevumu izpilde tiek veikta bez finanšu resursu piesaistes no Valsts budžeta,
 • Darbinieki jūtas novērtēti un ir apmierināti ar darba apstākļiem un nosacījumiem, un apzinās sava darba nozīmi kopējā mērķa sasniegšanā,
 • Klients saņem kvalitatīvus pakalpojumus saprotamā kārtībā, iespējami īsā laikā, precīzā izpildījumā un par optimālu atlīdzību,
 • Sabiedrībai un Starptautiskajām organizācijām ir pārliecība par efektīvu, efektīgu, vidi un sabiedrības intereses sargājošu kuģošanas drošības sistēmas darbību,
 • Sadarbības partneri ir apmierināti ar konstruktīvu sadarbību kopēju jautājumu risināšanā, un mūsu darbība sniedz atbalstu vai kvalitatīvi papildina viņu uzdevumu izpildi un/vai mērķu sasniegšanu.

Kvalitates vadības sistēmas sertificēšana

Latvijas jūras administrācijas Kvalitātes vadības sistēma atbilst starptautiskā standarta ISO 9001 : 2015 – “Kvalitātes vadības sistēmas. Prasības” prasībām. Vadības sistēmas atbilstību kopš 2001. gada auditēja pasaulē atpazīstama sertifikācijas kompānijas—“Lloyd's Register Quality Assurance”, bet pašreizējais atbilstības sertifikāts izsniegts pēc Bureau Veritas Certification resertifikācijas audita 2016. gada  jūnijā un derīgs 3 gadus.

Sertificētā darbības sfēra ir:

Jūrnieku reģistrācija un jūrnieku sertificēšanas datu bāzes uzturēšana, jūrnieka grāmatiņu izsniegšana, jūrnieku kompetences vērtēšana un sertificēšana, kuģu satiksmes operatoru un loču sertificēšana, ziņojumu par jūrnieku nekompetenci izskatīšana, jūrnieku profesionālās sagatavošanas procesa uzraudzība, komersantu, kuri sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus kuģu apkalpes komplektēšanā licencēšana un uzraudzība, jūrnieku ārstu atzīšana un uzraudzība, kuģu reģistrācija un reģistra uzturēšana, LKR kuģu tehniskā un drošības uzraudzība, ostas valsts kontrole, uzņēmumu, kas veic kuģu drošības aprīkojuma periodiskās pārbaudes un apkopi sertifikācija, uzņēmumu, kas veic kuģu būves, remonta vai modernizācijas darbus sertifikācija, atzīto kuģu klasifikācijas sabiedrību uzraudzība, ostu un ostu iekārtu atbilstības ISPS kodeksa prasībām sertifikācija, navigācijas līdzekļu un sistēmu darbības uzraudzība, kuģošanas drošības informācijas aprites nodrošināšana, hidrogrāfisko mērījumu veikšana, navigācijas publikāciju sagatavošana un izplatīšana, kartogrāfija.

 

Ētikas principi

Profesionālās ētikas pamatprincipi

1.    Neatkarība un neitralitāte:

 • darbinieka rīcība un lēmumi atbilst Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Jūras administrācijas iekšējiem normatīvajiem aktiem;
 • darbinieks ir neatkarīgs savos spriedumos, lēmumos un rīcībā;
 • darbinieks profesionālajā darbībā neietekmējas no piederības partijām vai politiskām kustībām, savām personiskajām interesēm vai bailēm no kritikas;
 • darbinieks pilda savus pienākumus, veicinot sabiedrības uzticību Jūras administrācijai, un atturas no darbībām, kas varētu ietekmēt lēmuma pieņemšanu un mazināt Jūras administrācijas autoritāti un darbības nozīmi.

2.    Objektivitāte un taisnīgums:

 • darbinieks pilda savus pienākumus objektīvi un taisnīgi, ievērojot personu vienlīdzību likuma priekšā un neizrādot īpašu labvēlību vai privilēģijas kādai personai;
 • izskatot jautājumus un pieņemot lēmumus, darbinieks ņem vērā tikai objektīvi pārbaudītu informāciju. Darbinieks profesionālās darbības rezultātā pieņem lēmumu, pamatojoties uz iegūtajiem faktiem un pierādījumiem, nepieļaujot kāda atsevišķa izteiktā viedokļa ietekmi;
 • darbinieks ir paškritisks, prot atzīt un labot savas kļūdas un atvainoties par neētisku rīcību.

3.    Profesionalitāte:

 • darbinieks savus pienākumus veic profesionāli, ar atbildības sajūtu, precīzi un godīgi, izmantojot labāko pieredzi un praksi;
 • darbinieks pienākumus veic Jūras administrācijas un visas sabiedrības interesēs;
 • darbinieks paplašina un padziļina profesionālās zināšanas, apgūst nepieciešamās iemaņas un prasmes, savus pienākumus veic lietpratīgi un pienācīgi;
 • darbinieks sadarbojas ar citiem kolēģiem, sniedzot vai saņemot nepieciešamo palīdzību uzdevuma veikšanai.

4.    Atklātība un lojalitāte:

 • darbinieks savā darbībā ievēro atklātību pret sabiedrību saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
 • ar profesionālo darbību saistītajos publiskajos izteikumos darbinieks paskaidro, vai viņš pauž savu personisko vai Jūras administrācijas viedokli;
 • darbinieks ir lojāls pret Jūras administrāciju un ievēro tās darbības mērķi un pamatvērtības;
 • darbinieks saskarsmē ar citām personām izturas ar cieņu, respektē profesionālās prasības un likumiskās intereses;
 • darbinieks neiesaistās aktivitātēs, blakus darbos un komercdarbībā, kas ietekmē profesionālu darba pienākumu izpildi vai rada pamatotas aizdomas par potenciāliem vai esošiem interešu konfliktiem un to rašanās riskiem.

5.    Konfidencialitāte:

 • darbinieks ievēro konfidencialitāti attiecībā uz informāciju, kurus viņš ieguvis, pildot profesionālos pienākumus;
 • darbinieks profesionālās darbības rezultātā saņemto informāciju neatklāj bez attiecīga pilnvarojuma un nelieto, lai vērstos pret kādu institūciju, personu vai citādi izmantotu personiskās interesēs;
 • darbinieks neizpauž Jūras administrācijas ierobežotās pieejamības informāciju, kura ir paredzēta ierobežotam personu lokam saistībā ar darba pienākumu veikšanu un, kuras izpaušana vai nozaudēšana šīs informācijas rakstura vai satura dēļ apgrūtina vai var apgrūtināt Jūras administrācijas darbību, nodara vai var nodarīt kaitējumu personas tiesībām un tiesiskajām interesēm.

6.    Godprātība:

 • darbinieks savus amata vai darba pienākumus pilda godprātīgi, neizmantojot amata stāvokļa priekšrocības personīgā labuma gūšanai sev vai citai personai.

7.    Orientācija uz klientu:

 • darbinieks apzinās, ka pārstāv iestādi un ka ikvienā saskarsmes situācijā viņa attieksme un rīcība ietekmē klienta priekšstatu par Jūras administrāciju;
 • darbinieks vēlas un cenšas izprast katra klienta vēlmes, respektē tās, ir pretimnākošs un ar vēlmi palīdzēt un rast risinājumu jebkurā viņam svarīgā jautājumā;
 • ja klienta problēmas risināšana nav darbinieka kompetencē, tas paskaidro un iespēju robežās informē par iespējamiem risinājumiem, citiem darbiniekiem vai institūcijām, kas varētu palīdzēt;
 • darbinieki izskaidro klientam pieņemto lēmumu, negatīva lēmuma gadījumā pamato ar objektīviem pierādījumiem. Darbinieki cenšas darīt visu iespējamo, lai neizprasta lēmuma rezultātā nerastos konflikti, pārsūdzības;
 • darbinieks cenšas sniegt klientiem ērtā un saprotamā formā informāciju par pakalpojumu saņemšanas kārtību un nosacījumiem;
 • darbinieks, pieņemot lēmumu, ņem vērā visu ieinteresēto pušu intereses, par prioritārām vienmēr izvēloties valsts un sabiedrības intereses;
 • darbinieki cenšas pilnveidot un vienkāršot pakalpojumu sniegšanas procedūru, aicina savus klientus sniegt atsauksmes par saņemto pakalpojumu, priekšlikumus pilnveidei. Saņemtās klientu sūdzības tiek rūpīgi analizētas.

 

Pretkorupcija

Atbilstoši MK 2017.gada 17.oktobra noteikumiem Nr.630 "Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta risku novēršanai publiskas personas institūcijā" uzņēmumā tiek veikti pretkorupcijas pasākumi.

 

Ziedojumu stratēģija

VAS “Latvijas Jūras administrācija” ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija tiek noteikta saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 10.pantu, kas nosaka, ka finanšu līdzekļus un mantu drīkst dāvināt (ziedot) šī likuma 11. un 12.pantā noteiktajā kārtībā, ja vienlaikus pastāv šādi nosacījumi:

 • Dāvinājums (ziedojums) paredzēts kultūras, mākslas, zinātnes, izglītības, sporta, vides vai veselības aizsardzības, kā arī sociālās palīdzības veicināšanai;
 • Pastāv iespēja kontrolēt dāvinājuma (ziedojuma) izlietošanu;
 • Attiecīgā kapitālsabiedrība dāvināšanas (ziedošanas) brīdī ir samaksājusi valstij vai pašvaldībai visus nodokļus un darbiniekiem izmaksājusi algas;
 • Attiecīgā kapitālsabiedrība iepriekšējā pārskata gadā ir strādājusi ar peļņu.

VAS “Latvijas Jūras administrācija” ziedošanas (dāvināšanas) kārtība paredz, ka par ziedojuma (dāvinājuma) piešķiršanu katrā konkrētajā gadījumā lēmumu pieņem VAS “Latvijas Jūras administrācija” valde, ievērojot Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma prasības.

 

Ierobežotas pieejamības informācija

Lai nodrošinātu Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. punkta, trešās daļas un 9. panta trešās daļas prasības, veicot valsts akciju sabiedrībai “Latvijas Jūras administrācija” noteiktās funkcijas un pienākumus ir noteikts ierobežotas pieejamības informācijas statuss informācijai saskaņā ar 2018. gada 18. jūnijā apstiprinātu ierobežotas pieejamības informācijas sarakstu
Ierobežotas pieejamības informācija var tikt izsniegta pamatojoties uz izvērtētu privātpersonas (fiziskās personas, privāto tiesību juridiskās personas vai šādu personu apvienības) rakstveida pieprasījumu, ko parakstījis informācijas pieprasītājs un kurā norādīts pieprasītāja vārds, uzvārds vai nosaukums (firma), deklarētā dzīves vieta vai juridiskā adrese, informācijas vajadzības pamatojums, mērķis, kādam tā tiks izmantota, kā arī tiek apliecināts, ka informācijas izsniegšanas gadījumā tā tiks izmantota tikai informācijas pieprasījumā norādītajam mērķim.

 

Privātuma politika

Šobrīd privātuma politika ir izstrādes stadijā 

 

 

Atalgojuma politikas principi

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.panta 1.daļas 1)d) punktam,   VAS “Latvijas Jūras administrācija” ar apstiprinātajiem darba samaksu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem ir noteikti atalgojuma politikas principus  un darbinieku atlīdzības noteikšanas kritērijus. 

Uzņēmumā izveidotā darba apmaksas sistēma nosaka diferencētu atalgojumu uzņēmuma darbiniekiem atkarībā no ieņemamā amata un kvalifikācijas līmeņa. Amatu grupai atbilstošo atalgojuma līmeni nosaka atbilstoši darba saturam, darbinieka ieguldījumam un atbildības pakāpei, darba tirgus atalgojuma tendencēm, īpaši jūrniecības nozarē.

Konkrētam amatam atbilstošo atalgojumu amatu grupas amatalgas amplitūdas ietvaros nosaka, ievērojot darbinieka veicamos amata pienākumus, darba pieredzi, profesionālās zināšanas un ieguldījumu uzņēmuma mērķu sasniegšanā.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta 11. daļā un Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.225 „Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām” noteiktajām prasībām uzņēmumā ir noteikts šāds darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām un ir iespējamas šādas piemaksas, prēmijas, sociālās garantijas.