Pārlekt uz galveno saturu

Darbiekārtošanas kompāniju novērtēšanas cenrādis

Pakalpojumu cenrādis ir sastādīts saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 21. decembra noteikumiem Nr. 854 "Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Jūras administrācija" maksas pakalpojumu cenrādis". Cenrādis stājas spēkā 2024. gada 18. aprīlī

Nr. p.k. Pakalpojums Mērvienība Cena bez PVN (EUR)* PVN ** Cena ar PVN (EUR)
18. Komersanta, kas sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus kuģa apkalpes komplektēšanā, uzraudzībā:
18.1. Darbības uzsākšanas novērtējums komersantam, kas sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus kuģa apkalpes komplektēšanā 1 reize 2000,00 0,00 2000,00
18.2.  Darbības novērtējums komersantam, kas sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus kuģa apkalpes komplektēšanā 1 reize 1000,00 0,00 1000,00
18.3. Darbības novērtējums komersantam, kas sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus kuģa apkalpes komplektēšanā, ja komersants gada laikā
18.3.1 vismaz piecām personām ir nodrošinājis prakses vietu 1 reize 750,00 0,00 750,00
18.3.2. vismaz 10 personām ir nodrošinājis prakses vietu 1 reize 500,00 0,00 500,00

* Šī cenrāža 2. punkts nosaka atbrīvojumu no pakalpojuma cenas, kas noteikta 1.2. apakšpunktā, par katru Latvijas izglītības iestādes jūrnieka kvalifikācijas sertifikāta saņemšanai nepieciešamās izglītības programmas izglītojamo, kuru komersants, kas sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus kuģa apkalpes komplektēšanā, saskaņā ar noslēgto līgumu par mācību praksi starp komersantu, izglītības iestādi un praktikantu laikposmā no iepriekšējā darbības novērtējuma līdz kārtējā gada darbības novērtējumam ir nodrošinājis ar prakses vietu uz atbilstoša kuģa. Atbrīvojumu nepiemēro gadījumos, ja noteiktajā laikposmā ir veikts komersanta darbības ārpuskārtas vai papildu novērtējums. Kopējā atbrīvojuma summa nepārsniedz 50 procentus no pakalpojuma summas.

** Šiem pakalpojumiem pievienotās vērtības nodoklis nav piemērojams saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.