Pārlekt uz galveno saturu

Vietējā kuģošana un zvejas kuģi

Vispārēja informācija

Sākotnēja apskate

Starpapskate dokā

Kārtējā apskate

Ikgadējā apskate


Vispārēja informācija

Uzraudzības kārtību nosaka Ministru kabineta 2011. gada 07. jūnija noteikumi Nr. 439. “Noteikumi par kuģu karoga valsts uzraudzības īstenošanu", Ministru kabineta 2008. gada 29. janvāra noteikumi Nr. 49. “Noteikumi par kuģu drošību”, Ministru kabineta 2006. gada 28. marta noteikumi Nr. 248. “Noteikumi par jūras zvejas kuģu drošību” un Ministru kabineta 2011. gada 14. jūnija noteikumi Nr. 451 “Noteikumi par drošības prasībām vietējos reisos iesaistītiem pasažieru kuģiem”, kā arī attiecīgie atzīto klasifikācijas sabiedrību noteikumi.
Kuģu uzraudzība balstās uz piecu gadu ciklu, reizi piecos gados veicot padziļinātu kuģa pārbaudi – kārtējo apskati, katru gadu veicot ikgadējo apskati un periodā starp otro un trešo ikgadējo apskati veicot starpapskati dokā.
Pēc kuģa īpašnieka izvēles uzraudzību veic atzīta klasifikācijas sabiedrība vai KDI. Ja īpašnieks izvēlas klasifikācijas sabiedrības uzraudzību, KDI katru gadu veic kuģa papildu pārbaudes.

Jūras zvejas laivām KDI veic ikgadējas pārbaudes par laivu atbilstību Ministru kabineta 2006. gada 28. marta noteikumu Nr. 248. “Noteikumi par jūras zvejas kuģu drošību” 9. pielikuma prasībām.

Sākotnēja apskate

Sākotnējo apskati veic pirms kuģa reģistrācijas Latvijas Kuģu reģistrā. Tās laikā tiek veikta kuģa un tā daļu detalizēta apskate, izmēģinājumi, mērījumi, kā arī pārbaudīta kuģa dokumentācija, lai iegūtu nepieciešamo informāciju par tā konstrukcijas, komplektējuma un tehniskā stāvokļa atbilstību normatīvo aktu prasībām. Parasti sākotnējā apskate tiek veikta kārtējās apskates apjomā.

Ja iepriekšējās ekspluatācijas laikā kuģis atradies atzītas klasifikācijas sabiedrības uzraudzībā, var tikt ņemti vērā šīs klasifikācijas sabiedrības atzinumi un uz tā pamata samazināts sākotnējās apskates apjoms, bet tas nedrīkst būt mazāks par ikgadējās apskates apjomu.

Starpapskate dokā

Apskates apjoms ir šāds:

  1. Korpusa apskate. Elektrometinājuma šuvju, ķimeņu ķīļu, atspaidu līstu un citu uz ārējā apšuvuma uzstādītu konstrukciju apskate. Kuģiem, kuri vecāki par 20 gadiem, ārējā apšuvuma biezuma mērījumu pārbaude
  2. Analizējot apskates un mērījumu rezultātus, tiek noteikts nepieciešamais korpusa konstrukciju remonta apjoms dokā. Jāpārbauda kravas zīmes un iegrimes zīmju stāvoklis.
  3. Stūres iekārtas apskate izjauktā veidā. Jāpārbauda visu stūres iekārtas bukšu un vārpstu stāvoklis, jāveic nepieciešamie mērījumi. Ja nepieciešams, jāpieprasa stūres plāksnes sieniņu biezuma mērījumi.
  4. Deidvuda iekārtas apskate izjauktā veidā. Bukses, deidvuda skalošanas caurules, vadaptveres pārbaude. Pozitīvas apskates un mērījumu rezultātu gadījumā deidvuda un stūres iekārtas izjaukšana var tikt atlikta līdz kuģa kārtējai apskatei.

Par dokā veiktajiem darbiem remonta uzņēmums aizpilda doka formulāru.

Kārtējā apskate

Veicot kuģa kārtējo apskati inspektoram papildus ikgadējā apskatē paredzētajam pārbaužu apjomam jāveic sekojošas pārbaudes:

1. Korpusa apskate.

1.1 Kuģiem vecākiem par 10 gadiem  korpusa ārējā apšuvuma, klāju, ūdensnecaurlaidīgo starpsienu, portālu un citu konstrukciju biezuma mērījumi. Analizējot mērījumu rezultātus, tiek noteikts nepieciešamais remonta apjoms.

1.2 Karkasa apskate tajos rajonos, kuros tas varētu būt bojāts.

1.3 Ūdensnecaurlaidīgo lūku,durvju, iluminatoru pārbaude ar ūdens strūklu.

2. Apskate dokā.

2.1.Stūres iekārtas apskate izjauktā veidā. Visu stūres iekārtas bukšu un vārpstu stāvokļa pārbaude.

2.2. Deidvuda iekārtas apskate izjauktā veidā. Bukses, deidvuda skalošanas caurules, vadaptveres pārbaude.

2.3. Ārējā apšuvuma apskate, elektrometinājuma šuvju, ķimeņu ķīļu, atspaidu līstu un citu uz ārējā apšuvuma uzstādītu konstrukciju apskate. Kuģiem vecākiem par 10 gadiem ārējā apšuvuma, starpsienu un kingstonu kastu sieniņu biezuma mērījumi.

2.4. Kingstonu kastu hidrauliskā pārbaude.

2.5. Kravas zīmes un iegrimes zīmju pārbaude.

2.6. Priekšpīķa, pakaļpīķa, balasta un degvielas tanku hidrauliskā pārbaude.

3. Mehānismu apskate.

3.1. Galvenais dzinējs un galvenais reduktors - apskate izjauktā veidā, pārbaude darbībā.

3.2  Elektroiekārtas – kuģa elektroiekārtu izolācijas pretestības mērījumu pārbaude. Galveno ģeneratoru apskate izjauktā veidā. Ģeneratoru aizsardzības pārbaude.

3.3. Spiedtrauki – iekšējā apskate vai hidrauliskā pārbaude.

3.4. Sūkņi – ugunsdzēsības un atsūknēšanas sūkņu apskate izjauktā veidā.

Par dokā veiktajiem darbiem remonta uzņēmums aizpilda doka formulāru.

Ikgadējā apskate

Apskates apjoms ir šāds:

1.Korpusa apskate.

1.1. Korpusa ārējais apšuvums – virsūdens daļa, atklātie klāji, virsbūves, klāja mājas, masti, portāli un citas metālkonstrukcijas – vizuāla apskate, lai noteiktu vai konstrukciju deformācijas un izdilums nepārsniedz pieļaujamās normas, vai konstrukcijās nav plaisas un sūces.

1.2. Karkass – apskate pieejamās vietās - pīķos, mašīntelpā u.c. Pārbaude vai karkass nav izrūsējis vai deformēts, vai nav plaisu.

1.3. Ūdensnecaurlaidīgās starpsienas, dubultdibens – apskate pieejamās vietās, pārbaude, vai nav deformāciju, plaisu, izrūsējušu vietu.

1.4.  Margsienas, reliņi, kāpnes, trapi – pārbaude vai šīs konstrukcijas nav izrūsējušas, deformētas, atrautas no kuģa pamatkonstrukcijām.

1.5. Lūku vāki, apmales, noslēgšanas līdzekļi, blīvgumijas – pārbaude, vai ir garantētas lūku noslēgšanas iespējas.

1.6. Udensnecaurlaidīgās durvis, iluminatori, to noslēgšanas līdzekļi – pārbaude, vai ir garantētas noslēgšanas iespējas.

1.7. Ūdensvārti – pārbauda darbību, ūdensvārtu laukuma pietiekamību.

1.8. Kravas zīme – noformējuma pareizība.

2. Mehānismu apskate.

2.1. Galvenais dzinējs – iedarbināšana, iedarbināšanas vieglums, saspiestā gaisa patēriņš uz vienu iedarbināšanu. Ja galvenais dzinējs tiek iedarbināts ar akumulatoriem, akumulatoru baterijām jānodrošina vismaz 10 iedarbināšanas bez uzlādēšanas. Dzinēja vizuāla apskate, darba parametru pārbaude. Reduktora pārbaude darbā “uz priekšu”-“atpakaļ”.

2.2. Palīgdzinējs – ģenerators – iedarbināšana, pārbaude darbībā. Dzinēja vizuāla apskate, darba parametru pārbaude. Ģenerators - vai vienmērīgi uztur spriegumu un frekvenci, vai ieslēdzot lielāku patērētāju, piemēram ugunsdzēsības sūkni, ģeneratora darbs ir normāls. Strādājot paralēli diviem ģeneratoriem – vai ir vienmērīga slodzes sadale. Elektroiekārtu iezemējums.

2.3. Avārijas dīzeļģenerators – gatavība iedarbināšanai, pārbaude darbībā.

2.4. Sūkņi – ugunsdzēsības, atsūknēšanas - pārbaude darbībā. Vai ugunsdzēsības sūknis nodrošina paredzēto spiedienu, vai atsūknēšanas sūknis nodrošina atsūknēšanu sūknī iepriekš neielejot ūdeni.

2.5. Spiedtrauki – ārējā apskate, drošības vārstu pārbaude, kompresora pārbaude. Hidrauliskās pārbaudes termiņi.

2.6. Degvielas padeves avārijas noslēgšanas vārsti – distances darbības pārbaude.

2.7. Vai ir veiktas mēraparātu – manometru, voltmetru periodiskās pārbaudes.

2.8. Kopējais stāvoklis mašīntelpā – vai ir nostiprinātas grīdiņas, vai ir visi apvalki uz pievadsiksnām, vai nav citu cilvēku drošību apdraudošu faktoru.

2.9. Mašīntelpas apgaismojums – galvenais apgaismojums, automātiskā pāreja uz avārijas apgaismojumu, pārnēsājamā lampa, gaismas ķermeņu stāvoklis, nodrošinājums ar plafoniem.

2.10.Ūdens padeve deidvuda skalošanai – kontrolstikliņš, tā apgaismojums.

2.11. Elektroinstalāciju – kabeļu tīkla, galvenā sadales dēļa, ģeneratoru aizsardzības pārbaude, galvenā un avārijas akumulatoru komplekta pārbaude – akumulatoru stiprinājums, pieslēgums, telpas ventilācija, akumulatoru uzlādēšanas iekārta, dielektriskie aizsarglīdzekļi, to pārbaudes termiņi.

2.12. Tvaika un ūdens apsildes katli – ārējā apskate, automātikas un drošības vārstu darbības pārbaude, mērstiklu tīrība, manometru pārbaude.

2.13. Tankkuģiem un kuģiem, kuri apkalpo tankkuģus – velkoņi, loču kuģi, celtņi – dzirksteļu slāpēšanas sistēmu, elektroiekārtu un naftas vadu iezemējumu pārbaude.

2.14. Zibensnovedēji – to stāvoklis.

3. Kuģa iekārtas.

3.1. Enkura iekārta – pārbaude darbībā. Enkurspilves darbība, ķēžu stāvoklis – izdilums, deformācijas, kontrforsu stāvoklis, ķēžu komplektācija, ķēdes kalibra atbilstība zvaigznītei, ķēžu pamatgala atdošanas distances pievads.

3.2. Stūres iekārta – pārbaude darbībā, pāreja no galvenā uz stūres avārijas pievada, instrukcija pārejai no galvenā uz avārijas pievadu. Trošu stūres pievadam - trošu, to savienojumu, savilcēju stāvoklis, sektors, tā stiprinājums uz stūres vārpstas. Kardānvārpstu pievadam - spēle savienojumos, uzstādīto šķeltapu stiprinājuma drošība, starpsienu blīvslēgu stāvoklis.

3.3.Kravas iekārta – ar celtspēju līdz 1t gadskārtējā pārbaude ar kontrolsvaru 1.25 no celtspējas. Trosu, bloku, kravas bomju stāvokļa pārbaude – kuģa īpašnieka sastādīts pārbaudes akts. Kravas iekārtām ar celtspēju lielāku par 1t – akts par atzītas organizācijas veikto ikgadējo pārbaudi.

4. Kuģa signāllīdzekļi.

4.1. Signālugunis – pārbaude darbībā no galvenā un avārijas barošanas avota. Signāluguņu kontroles brīdinājuma signalizācijas pārbaude. Signāllampu sertifikāti.

4.2. Skaņu signāli – atbilstība COLREG-72 prasībām, pārbaude darbībā.

 4.3 Signālfigūras – komplektācijas pārbaude

4.4 Pirotehnika – komplektācijas un derīguma termiņu pārbaude.

5. Kuģa radioaprīkojums.

5.1. Radioaprīkojuma komplektācijas atbilstības prasībām pārbaude, kuģa radiostacijas atļaujas pārbaude.

5.2. Aparatūras pārbaude darbībā no galvenā un avārijas barošanas avota, komandas prasme rīkoties ar radio aprīkojumu.

 6. Glābšanas līdzekļi.

6.1. Glābšanas laivas – laivas tehniskais stāvoklis, ikgadējās laivceltņu un laivu pārbaudes sertifikāti, uzraksti, dzinēja palaišana un pārbaude darbībā, aprīkojuma komplektācija, laivas nolaišanas ierīču pārbaude darbībā, nolaišanas instrukcija.

6.2. Iekāpšanas līdzekļi – vētras trapi, gali ar knopēm – tehniskais stāvoklis,uzglabāšana, periodisko pārbaužu akti.

6.3. Glābšanas plosti – dokumentu pārbaude, ikgadējās pārbaudes sertifikāts. Plosta uzstādīšanas un stiprinājuma pareizības pārbaude, plombu pārbaude, nolaišanas ierīču pārbaude darbībā.

6.4. Glābšanas riņķi. Riņķa tehniskais stāvoklis – krāsojums, uzraksti, glābšanas līnes, atstarojošās lentes, gaismas bojas, to stiprinājums, bateriju derīguma termiņš.

6.5. Glābšanas vestes, vestu apskate – atstarojošās lentes, bateriju derīguma termiņš, vestes stāvoklis, krāsojums un uzraksti (kuģa nosaukums), svilpe.

7. Avārijas materiāli – komplektācijas un stāvokļa pārbaude, izvietojums un pieejamība

8. Ugunsdzēsības aprīkojums.

8.1. Pārnēsājamie ugunsdzēšamie aparāti – gadskārtējā apsekošana pārbaudes stacijā.

8.2. Pārvietojamie putu, ogļskābes un pulvera ugunsdzēšamie aparāti – gadskārtējā apsekošana pārbaudes stacijā.

8.3. Ugunsdzēsības vielas rezervuāru hidrauliskā pārbaude.

8.4. Dielektrisko aizsarglīdzekļu pārbaude.

8.5.Ugunsdzēsības šļūteņu pārbaude, ugunsdzēsības sūkņa pārbaude.

8.6. CO2 stacija – darbības instrukcija, vārstu marķējums, ogļskābes balonu hidrauliskā pārbaude, signalizācija par sistēmas iedarbināšanu, lādiņa svara pārbaudes akts.

8.7. Ugunsgrēka atklāšanas signalizācija.

8.8. Telpu hermetizācija un ventilācija.

8.9. Starptautiskā parauga krasta standartsavienojums – kuģiem virs 300 BT

8.10. Ugunsdzēsības inventārs.

8.11. Drošības līdzekļu apsekošana pārbaudes stacijā, akts (sertifikāts).

 8.14. Individuālo elpošanas aparātu apsekošana pārbaudes stacijā, akts (sertifikāts).

9. Kuģa dokumenti.

9.1. Noturības informācija.

9.2. Kuģa žurnāls, mašīnas žurnāls, radio žurnāls.

 9.3. Naftas operāciju žurnāla I daļa visiem kuģiem un II daļa naftas tankkuģiem ar tilpību virs 150 BT.

9.4. Reģistrācijas un īpašuma apliecības.

9.5. Apliecība par kuģa apkalpes minimālo sastāvu.

 9.6. Kuģošanas spējas apliecība.

9.7. Kravas zīmes apliecība.

9.8. Tilpības apliecība.

   9.9. Plāns par darbībām ar atkritumiem – kuģiem ar tilpību virs 100 BT, vai kuģiem uz kuriem atrodas 15 vai vairāk cilvēku

9.10. Atkritumu reģistrācijas žurnāls – kuģiem ar tilpību virs 400 BT, vai kuģiem uz kuriem atrodas 15 vai vairāk cilvēku un kuri veic starptautiskus reisus.

9.11. Ārkārtas situāciju plāns rīcībai gadījumos, kad no kuģa noplūdusi nafta vai tās produkti – naftas tankkuģiem ar tilpību virs 150 BT un pārējiem kuģiem ar tilpību virs 400 BT.

9.12. Plakāti par darbībām ar atkritumiem – uz kuģiem no 12 m.

9.13. Kuģa trauksmju saraksti, apkalpes locekļu pienākumu saraksti trauksmju gadījumos

9.14. Apkalpes locekļu diplomi un ikgadējās medicīniskās pārbaudes.

10. Navigācijas aprīkojums.

10.1. Navigācijas aparatūra – pārbaude darbā.

10.2. Kartes, kuģošanas grāmatas – korektūras pārbaude.

11. Piesārņojuma novēršanas aprīkojums.

11.1 Naftu saturošo ūdeņu un notekūdeņu uzkrāšanas cisternas.

11.2.Naftu saturošo ūdeņu un notekūdeņu nodošanas cauruļvadi ar standartsavienojumiem.

11.3.Aizborta cauruļvadu noplombēšanas ierīces.

12. Jauns aprīkojums. Uzstādīšanas pārbaude.