Pārlekt uz galveno saturu

Kuģu reģistrācijas kārtība un dokumenti

Kuģu reģistrācijas kārtība un dokumenti

Iesniedzamie dokumenti kuģa (izņemot atpūtas kuģus, zvejas laivas un neobligāti reģistrējamās peldošās konstrukcijas) reģistrācijai vai Latvijas Kuģu reģistra reģistrēta kuģa īpašumtiesību maiņas reģistrācijai:

 • noteiktas formas iesniegumu kuģa reģistrācijai (ja kuģa bruto tilpība ir 100 un lielāka, iesniegumā jānorāda kompānijas SJO numurs, kuru var pasūtīt internetā http://imonumbers.lrfairplay.com)
 • komersanta reģistrācijas apliecības kopiju (tikai ārvalsts komersants). Fiziska persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu;
 • kuģa nodošanas pieņemšanas aktu un dokumentu, kas apliecina īpašuma tiesību pāreju (kādu no dokumentiem):

   a. atsavināšanas līgumu.

   b. dokumentu, kas apliecina tiesības iegūt kuģi īpašumā mantošanas ceļā.

   c. likumīgā spēkā stājušos tiesas nolēmumu, ar kuru ieguvējam (arī personai, kura pati uzbūvējusi kuģi)  atzītas īpašuma tiesības.

   d. ja uzbūvēts jauns kuģis, — būvētāja apliecinājumu (sertifikātu), kurā norādīts kuģa ieguvējs;

   e. citas valsts kuģu reģistra vai līdzvērtīgas iestādes izdotu kuģa izslēgšanas apliecību, kurā norādītais īpašnieks ir tiesīgs reģistrēt īpašuma tiesības Kuģu reģistrā.

   f. valsts iestādes izsniegtu izziņu, kas apliecina, ka kuģis ir attiecīgās valsts institūcijas bilancē 

 Ja a punktā minētais dokuments noslēgts Latvijā, tad pušu parakstu īstums uz tā ir notariāli apliecināts. Ja apliecinājums tiek veikts attiecībā uz juridisko personu (kādā no darījuma pusēm vai abas darījuma puses ir juridiskas personas), jābūt pārbaudītai to tiesībspējai, pārstāvju pilnvarām un darbības apjomam. Ja Latvijas Kuģu reģistrā reģistrēta kuģa īpašuma tiesību maiņas reģistrācijai tiek iesniegts atsavināšanas līgums, pušu parakstu īstumam uz tā ir jābūt notariāli apliecinātam vai tas var būt pušu parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Ja a,b,c,d,e punktā minētais dokuments ir noslēgts ārvalstī, tad dokuments ir notarizējams un legalizējams Latvijai saistošs starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā.

 • apgrūtinājumu turētāja, ja tāds ir, rakstveida piekrišanu kuģa reģistrācijai Kuģu reģistrā;
 • Latvijas Jūras administrācijas Kuģošanas drošības inspekcijas izsniegtu aktu par tehniskā stāvokļa un aprīkojuma atbilstību drošības prasībām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par jūras kuģu aprīkojumu un kuģu karoga valsts uzraudzību;
 • Kuģa tilpības apliecības kopiju;
 • VAS “Elektroniskie sakari” izsniegtu Kuģa stacijas atļaujas kopiju (saskaņā ar Elektronisko sakaru likumu);
 • ja kuģis pārvadā vairāk par 2000 tonnām naftas vai naftas produktu, — dokumentu par kuģa īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par naftas piesārņojuma radītajiem zaudējumiem (saskaņā ar likumu “Par starptautiskās konvencijas par civilo atbildību par naftas piesārņojuma radītajiem zaudējumiem denonsēšanu”);
 • ja kuģa bruto tilpība pārsniedz 1000, – dokumentu par kuģa īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par bunkera degvielas piesārņojuma radīto kaitējumu(saskaņā ar likumu “Par Starptautisko konvenciju par civilo atbildību par bunkera degvielas piesārņojuma radīto kaitējumu”);
 • ja kuģis pārvadā vairāk nekā 12 pasažieru – dokumentu par apdrošināšanu vai citu finansiālu nodrošinājumu attiecībā uz pārvadātāja atbildību pasažiera nāves vai miesas bojājumu gadījumā atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 23.aprīļa Regulai Nr. 392/2009 par pasažieru pārvadātāju atbildību nelaimes gadījumos uz jūras;   
 • ja kuģis iepriekš reģistrēts ārvalstī, — dokumentu par izslēgšanu no iepriekšējā kuģu reģistra vai tam līdzvērtīgu dokumentu, kurā norādīts kuģa īpašnieks izslēgšanas brīdī;
 • ja kuģis ir pakļauts Starptautiskā kuģu un ostu iekārtu aizsardzības kodeksa prasībām, — iepriekšējā kuģu reģistra izsniegtu kuģa vēstures (Continuous Synopsis Record) kopiju, kurā norādīts izslēgšanas datums;10.12. ja kuģis ir pakļauts Starptautiskā drošas kuģu ekspluatācijas un piesārņošanas novēršanas vadības kodeksa (turpmāk – ISM kodekss) prasībām, – atbilstības dokumenta (Document of Compliance) kopiju personai, kura veic kuģa tehnisko vadību;
 • menedžmenta līguma kopiju, ja kuģis ir pakļauts ISM kodeksa prasībām.         
 • Zemkopības ministrijas rakstisku piekrišanu zvejas kuģa reģistrācijai (saskaņā ar normatīvajiem aktiem par rūpniecisko zveju teritoriāla­jos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos);