Pārlekt uz galveno saturu

Hidrobūvju projektu saskaņošana

Saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 6.jūnija noteikumiem Nr. 253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi", ostu hidrotehnisko būvju projektu dokumentācija ir jāsaskaņo ar VSIA “Latvijas Jūras administrācija”.

Hidrobūvju būvprojektu saskaņošanai VSIA “Latvijas Jūras administrācija” nosaka nepieciešamo dokumentu iesniegšanas kārtību:

1.1.    Projektu dokumentācijas saskaņošana

Ostu hidrotehnisko būvju būvprojektu minimālā sastāvā saskaņošana (nepieciešamības gadījumā izsniedzot tehniskos noteikumus) - VSIA “Latvijas Jūras administrācija” sekretariātā jāiesniedz:

 • vēstule brīvā formā;
 • projektēšanas uzdevums (saskaņots ar pasūtītāju);
 • situācijas plāns;
 • paskaidrojuma raksts (ietver pilnu informāciju par plānoto darbību un projektējamās būves galvenajiem parametriem);
 • aktuāla dziļumu mērījumu planšete projektējamā objekta rajonam (obligāti, ja objektā paredzēti padziļināšanas darbi);
 • būvprojekts minimālajā sastāvā (saskaņots ar attiecīgās ostas kapteini uz ģenplāna lapas).

Būvprojektu saskaņošana – VSIA “Latvijas Jūras administrācija” sekretariātā jāiesniedz:

 • vēstule brīvā formā iesniedzama; 
 • objekta būvprojekts (uz būvprojekta ģenerālplāna jābūt ostas kapteiņa saskaņojumam);
 • aktuāla dziļumu mērījumu planšete projektējamā objekta rajonam (obligāti, ja objektā paredzēti padziļināšanas darbi);
 • pirms projektēšanas saņemtie tehniskie noteikumi un projektēšanas uzdevums;
 • projekta ietvaros atspoguļotie vai izvērtētie jautājumi, kas uzstādīti pirms projekta izsniegtajos tehniskajos noteikumos.

1.2.    Atzinuma par objektu būvniecības pabeigšanu saņemšana 

VSIA “Latvijas Jūras administrācija” sekretariātā jāiesniedz:

 • vēstule brīvā formā; 
 • objekta būvniecības tehniskais projekts;
 • būvdarbu žurnāls;
 • autoruzraudzības žurnāls;
 • segto darbu akti;
 • darbu izpildshēmas;
 • būves ūdenslīdēju apsekošanas akts pēc darbu pabeigšanas;
 • tralēšanas akts (pēc pieprasījuma);
 • dziļumu mērījumu planšete (ja projektā paredzēti padziļināšanas darbi);
 • būvobjekta ģeodēziskās uzmērīšanas akts.