Pārlekt uz galveno saturu

Atzītās aizsardzības Organizācijas atzīšana un sertificēšana

1.    Atzītās aizsardzības Organizācijas ( turpmāk tekstā – organizācija) atzīšanu, sertificēšanu un tās darbības uzraudzību veic valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Jūras administrācija” (turpmāk – Jūras administrācija).
2.    Jūras administrācija organizāciju atzīst, pieņemot lēmumu par atbilstības sertifikāta izsniegšanu organizācijai uz sešiem gadiem šādas vienas vai vairāku darbību veikšanai Latvijas Republikas teritorijā:
       •    kuģa aizsardzības novērtēšana;
       •    kuģa aizsardzības pārbaudes un sertifikācija;
       •    kuģa aizsardzības plāna un tā grozījumu sagatavošana;
       •    ostas aizsardzības plāna un tā grozījumu sagatavošana;
       •    ostas iekārtas aizsardzības plāna un tā grozījumu sagatavošana;
       •    ostas personāla apmācība saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kuģu, kuģošanas kompāniju, ostu un ostas iekārtu aizsardzību;
       •    ostas iekārtu personāla apmācība saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kuģu, kuģošanas kompāniju, ostu un ostas iekārtu aizsardzību.
3.    Pretendents, kurš vēlas saņemt atbilstības sertifikātu augstākminēto darbību veikšanai, iesniedz Jūras administrācijā iesniegumu un dokumentus, kas apliecina pretendenta atbilstību noteiktajām prasībām.
4.    Ja nepieciešams, pēc Jūras administrācijas pieprasījuma Drošības policija veic pārbaudi un sniedz atzinumu par to, vai pretendents, kurš vēlas saņemt atbilstības sertifikātu minēto darbību veikšanai, atbilst noteiktajām prasībām, kā arī par to, vai valsts drošības iestāžu vai Valsts policijas rīcībā nav ziņu, kas dod pamatu uzskatīt, ka pretendenta darbība ir pretrunā ar Satversmi, likumiem vai citiem normatīvajiem aktiem un ir vērsta pret valsti vai sabiedrības likumīgajām interesēm.
5.    Jūras administrācija izvērtē saņemto dokumentāciju un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:
       •    par atbilstības sertifikāta izsniegšanu vienas vai vairāku atsevišķu iesniegumā minēto darbību veikšanai;
       •    par atteikumu izsniegt atbilstības sertifikātu.
6.    Ja Jūras administrācija pieņem lēmumu par pretendenta atzīšanu kā atzīto aizsardzības organizāciju, tā kopā ar lēmumu sagatavo izsniegšanai arī atbilstības sertifikātu, kurā norāda atbilstības sertifikāta derīguma termiņu.
7.    Organizāciju sarakstu ievieto Jūras administrācijas tīmekļvietnē, norādot darbības, kuru veikšanai organizācijas ir sertificētas, kā arī atbilstības sertifikāta derīguma termiņu.
8.    Jūras administrācija ne retāk kā reizi divos gados veic organizācijas auditu. Ārvalstu organizācijas auditu veic organizācijas pārstāvniecībā, kas atrodas Latvijas Republikas teritorijā. Ja organizācijai nav pārstāvniecības Latvijā, tās auditu var veikt organizācijas birojā ārvalstīs. Jūras administrācija var veikt arī ārpuskārtas auditu, ja tās rīcībā ir informācija, kas rada aizdomas, ka organizācija neatbilst šo noteikumu prasībām.
9.    Jūras administrācija pieņem lēmumu par atbilstības sertifikāta anulēšanu, ja organizācijas darbībā konstatē neatbilstību normatīvo aktu prasībām.

10. Dokumentu saraksts, kas būtu jāiesniedz organizācijas pretendentam: iesniegums, visu personu CV, kuras darbosies organizācijā, visi izglītības dokumenti, kas apliecina atbilstību organizācijas specifikai (apliecības, diplomi, sertifikāti utt.)

Atzīto aizsardzības organizāciju saraksts

Nr.p.k. Nosaukums Kontaktinformācija Pilnvarojuma apjoms Sertifikāta derīguma termiņš
1. SIA “SC Group” Adrese: Ezera iela 22-406, Rīga, LV-1034, Latvija
Tel.: + 371 29227329
E-pasts: aldis.krievinsatscgroup.lv
Tīmekļa vietne: www.scgroup.lv
Ostu, ostas iekārtu aizsardzības plānu sastādīšana un ostu un ostas iekārtu aizsardzības virsnieku, personāla aizsardzības apmācība 28.04.2026.
2. AS “G4S Latvia” Adrese: Stigu iela 10, Rīga, LV-1021, Latvija
Tel.: +371 67516975; 29403950
E-pasts: officeatlv.g4s.com
Tīmekļa vietne: www.g4s.lv
Ostu, ostas iekārtu aizsardzības plānu sastādīšana un ostu un ostas iekārtu aizsardzības virsnieku, personāla aizsardzības apmācība 19.03.2030.
3. IK "Kaspars Poņemeckis"

Adrese: Kr.Barona iela 11-11, Liepāja, LV-3401, Latvija                  Tel.: +371 26141920    E-pasts: secinovsiaatgmail.com

Ostu, ostas iekārtu aizsardzības plānu sastādīšana un ostu un ostas iekārtu aizsardzības virsnieku, personāla aizsardzības apmācība 15.12.2026