Pārlekt uz galveno saturu

Jūrnieku grāmatiņas izsniegšanas kārtība

Par Jūrnieku grāmatiņu

Jūrnieka grāmatiņa ir jūrnieka identifikācijas un ceļošanas dokuments atbilstoši prasībām, kas noteiktas Starptautiskās Darba organizācijas 1958.gada Konvencijā par jūrnieku nacionālajām personas apliecībām.

Jūrnieka grāmatiņu izsniedz Jūrnieku reģistra sertificēšanas datu bāzē reģistrētiem jūrniekiem, kuri norīkoti darbā uz starptautiskajā kuģošanā nodarbinātiem kuģiem un kuriem ir Latvijas kompetento iestāžu izsniegts personu apliecinošs dokuments, ārvalstniekiem — ārvalsts kompetento iestāžu izsniegts personu apliecinošs dokuments un Latvijas kompetento iestāžu izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja. Jūrnieka grāmatiņu izsniedz arī personām, kuras mācās Latvijas jūrniecības izglītības iestādēs un atrodas mācību praksē uz kuģiem.

Uzmanību! Ja jūrniekam ir mainīts: vārds, uzvārds, pilsonība, personas kods, dzimšanas datums un dzimšanas vieta, jūrnieka grāmatiņa kļūst lietošanai nederīga un tā 30 dienu laikā pēc personas identifikācijas dokumenta saņemšanas ir jāapmaina.

Ziņas par nederīgām jūrnieku grāmatiņām Jūrnieku reģistrs iekļauj valsts informācijas sistēmā “Nederīgo dokumentu reģistrs”, līdz ar to jūrnieka grāmatiņa kļūst nederīga Latvijas robežas šķērsošanai. Lai izvairītos no problēmām, lūdzam savlaicīgi apmainīt jūrnieka grāmatiņu.

Izsniegšanas kārtība

Dokumentu iesniegšana vai saņemšana tiek nodrošināta tikai pēc jūrnieku iepriekšēja pieraksta. Jūrnieks telefoniski piesakās dokumentu iesniegšanai, zvanot uz Jūrnieku Reģistra informācijas tālruni  +371 67099419. Jūrnieku pieņemšana notiek, ievērojot 15 minūšu intervālu. Jūrniekiem ir jāierodas Jūrnieku Reģistrā precīzi nozīmētajā laikā. Ja jūrnieks kavējas, tad par to ir jābrīdina, zvanot uz Jūrnieku Reģistra informācijas tālruni +371 67099419, un jāvienojas par citu pieņemšanas laiku. Nokavējot nozīmēto laiku, jūrnieks netiek ielaists Jūrnieku Reģistra telpās.

Izņēmuma gadījumā, ja jūrniekam steidzami ir jādodas darbā jūrā, ir iespējams iesniegt dokumentus bez pieraksta Jūrnieku reģistra pieņemšanas laikos. Papildus iesniedzamajiem dokumentiem jūrniekam jābūt darba devēja rakstiskam apstiprinājumam, kas adresēts Latvijas Jūras administrācijas Jūrnieku reģistram. Apstiprinājumu iesniedz dokumentu iesniegšanas brīdī, vai darba devējs to iepriekš nosūta uz Jūrnieku reģistra e-pastu jratlja.lv.

Jūrnieka grāmatiņa tiek izsniegta pamatojoties uz jūrnieka iesniegumu, kuru sagatavo Jūrnieku Reģistrā.

Lai iegūtu jūrnieka grāmatiņā ievietojamo jūrnieka sejas digitālo attēlu, Jūrnieku reģistrs jūrnieku nofotografē vai ārkārtas gadījumā, kas radies tehnisku iemeslu dēļ, pieprasa jūrniekam iesniegt fotogrāfiju, kas atbilst normatīvajos aktos par personu apliecinošiem dokumentiem noteiktajām prasībām. Jūrnieka grāmatiņā ievietojamo jūrnieka paraksta digitālo attēlu iegūst, jūrniekam parakstoties uz paraksta attēla iegūšanas aparāta sensora. Paraksts jūrnieka grāmatiņā ir jūrnieka pašrocīgi rakstīts personvārds pilnā vai saīsinātā veidā.

Personai, kas nodarbināta tādā ārvalstu kuģošanas kompānijā, kurai nav pārstāvības Latvijas Republikā, atkārtoti jūrnieka grāmatiņu izsniedz:

  1. ja persona ir reģistrēta Jūrnieku reģistra sertificēšanas datubāzē;

  2. pamatojoties uz ārvalstu kuģošanas kompānijas pieprasījumu.


Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem, kuri apgūst akreditētu un atzītu jūrniecības izglītības programmu ārvalstīs, kas ir IMO dalībvalsts, jūrnieka grāmatiņu izsniedz, pamatojoties uz ārvalstu izglītības iestādes izsniegtu izziņu.

Uzmanību! Ja jūrnieka grāmatiņa netiek izņemta divu mēnešu laikā pēc tās izdošanas datuma, Jūrnieku reģistrs iznīcina jūrnieka grāmatiņu un jūrnieks veic jaunu iesniegšanas procedūru jūrnieka grāmatiņas saņemšanai, ieskaitot samaksu par pakalpojumu.


Jūrnieku reģistrs neizsniedz jūrnieka grāmatiņu, ja:

  1. nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti vai jūrnieks atsakās sniegt pieprasītos paskaidrojumus, kas saistīti ar jūrnieka grāmatiņas saņemšanu;

  2. jūrnieks iesniedzis nederīgus dokumentus;

  3. jūrnieks ar tiesas spriedumu atzīts par vainīgu smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanā;

  4. jūrnieks vai komersants, vai izglītības iestāde snieguši nepatiesas ziņas;

  5. izdevējiestāde neapstiprina kompetences sertifikāta, jūrniecības izglītību vai kvalifikācijas kursu beigšanu apliecinošu dokumentu autentiskumu.
  6. jūrnieku ārsts sniedzis atzinumu, ka jūrnieka veselība neatbilst darbam uz kuģa.